How can we help?

Home > User Guides > Translated Guides > Čeština > Administrátoři > Statistika účtu

Statistika účtu

Statistika účtu zobrazuje silně strukturovaný přehled statistik využívání a podobnosti vašeho účtu. Například můžete vidět kurzy s nejvyšším počtem odevzdání za uvedené období a kurzy, které obsahují nejvíce odevzdání se zpětnou vazbou mezi dalšími statistickými souhrny.

Stanovení rozsahu dat

 

Při výběru rozsahu dat máte možnost si vybírat ze sady předem definovaných možností nebo nastavit své vlastní.

 

1. Na domovské stránce správce klikněte na tlačítko Statistiky pro účet, který chcete zobrazit.

 

 

2. Vyberte rozsah dat zobrazený na stránce Statistika účtu.

 

 

3. Vyberte rozsah dat, pro která chcete zobrazit statistiky.

 

3a. Chcete-li vybrat vlastní rozsah dat, vyberte vlastní počáteční a koncová data z kalendáře.

 

3b. Chcete-li vybrat předem definovaný rozsah dat, vyberte požadovaný rozsah z možností napravo od kalendáře.

 

 

4. Výběrem tlačítka Použít nastavte data, pro která chcete zobrazit statistiky.

Zobrazit úplnou zprávu

 

Kopii úplné statistické zprávy můžete stáhnout výběrem tlačítka Stáhnou úplnou zprávu.

 

1. Vyberte tlačítko Stáhnout úplnou zprávu.

 

Můžete zvolit, jak budou data zprávy uspořádána. Jednotlivé možnosti nabízí data související s různými aspekty nástroje Turnitin seřazená dle měsíce. Data můžete uspořádat podle:    

 

Účtu - účtu, který si prohlížíte.    

Kurzu - každého kurzu, který je ve specifikovaném období aktivní.    

Instruktora - každého instruktora, který je připojený k vašemu účtu.    

Integrace - každého typu integrace, které jsou ve vašem účtu aktivní.

 

 

2. Zpráva se začne stahovat ve formátu .csv. Tuto zprávu budete moci otevřít v tabulkové aplikaci dle vlastní volby.

Statistika odevzdání

 

 

Část Statistika odevzdání ukazuje pět kurzů s největším množstvím odevzdání, které patří do vašeho účtu.

Zprávy o velké podobnosti

 

 

Část Statistika podobnosti ukazuje pět kurzů s největším podílem odevzdání, které obdržely index podobnosti větší nebo roven mezní hodnotě s velkou podobností.

 

Pokud například nastavíte mezní hodnotu s velkou podobností na 20 %, tabulka bude obsahovat pět kurzů, které mají největší počet prací s indexem podobnosti rovným nebo větším než dané procento. Pokud kurz Mediální studia obsahuje čtyři práce se shodou 21 %, 23 % a 25 %, zobrazí se výše v tabulce než kurz Anglická literatura, který obsahuje tři práce se shodou 95 %, 82 % a 99 %.

Statistika odevzdání se zpětnou vazbou

 

 

Část Odevzdání se zpětnou vazbou obsahuje pět kurzů, které poskytly zpětnou vazbu největšímu počtu odevzdání během vybraného rozsahu dat.

 

 

Definice výrazů ze statistiky účtu

 

Všechny statistiky se vztahují ke kurzům aktivním v období, které bylo zadáno před stažením zprávy se statistickými údaji.

Ve zprávě se statistikou účtu jsou uvedeny aktivní kurzy s datem zahájení před nebo během zadaného období a s datem ukončení během nebo po zadaném období.

Definice výrazů z úplné zprávy

 

Hlavní účet: Jedná se o zdrojový účet několika vedlejších účtů. Pokud v hlavním účtu nejsou k dispozici žádné vedlejší účty, bude se ve zprávě ve sloupcích Hlavní účet a Účet zobrazovat stejný název a ID. Vzhledem k tomu, že hlavní účet nemá žádný nadřazený účet, zůstane sloupec Nadřazený účet prázdný.

 

Nadřazený účet: Účet, který zastřešuje několik úředních účtů nebo účtů oddělení. Instruktoři se do něj nemohou připojovat přímo, musí být přidáni do některého z úředních účtů nebo účtů oddělení. Je-li tento účet zároveň hlavním účtem, zůstane sloupec Nadřazený účet prázdný.

Účet: Samostatný účet Turnitin, do kterého se mohou instruktoři připojit a získat zde přístup k produktům společnosti Turnitin. Účet může být buď vedlejší, nebo hlavní účet.

 

Měsíc: Každý měsíc vámi definovaného období se bude zobrazovat na samostatném řádku zprávy. Pokud například stanovíte období od 14. ledna do 19. března, bude zpráva obsahovat tři řádky se statistickými údaji. Na prvním řádku budou uvedeny statistiky pro 18 dní v lednu, na druhém pro celý únor a na třetím budou statistiky pro 19 dní v březnu.

 

Aktivní kurzy: Počet kurzů, u nichž v zadaném období došlo k jakékoli aktivitě (odevzdání, značky, vytvoření úkolu, noví studenti atd.).

 

Aktivní instruktoři: Počet jedinečných instruktorů spojených s aktivními kurzy.

 

Aktivní studenti: Počet jedinečných studentů spojených s aktivními kurzy.

 

Odevzdané práce: Počet prací odevzdaných do aktivních kurzů.

 

Zprávy o podobnosti: Počet zpráv o podobnosti, které byly vytvořeny a opakovaně vytvořeny pro aktivní kurzy. Tato položka je rozdělena dle standardních rozsahů skóre podobnosti: modré rozmezí (0 %), zelené rozmezí (1–24 %), žluté rozmezí (25–49 %), oranžové rozmezí (50–74 %) a červené rozmezí (75–100 %).

Odevzdané práce se zpětnou vazbou: Počet odevzdaných prací, ke kterým instruktor přidal jakýkoli typ zpětné vazby (komentáře QuickMark, komentáře v bublinách, hlasové komentáře, přeškrtnutí atd.).

 

Odevzdané práce ohodnocené rubrikou: Počet odevzdaných prací, u kterých byla k vypočítání hodnocení práce studenta použita rubrika.

 

Celková zpětná vazba (komentáře a značky): Množství zpětné vazby jakéhokoli typu v příslušném účtu. Mezi komentáře a značky jsou zahrnuty: textové komentáře ve formě shrnutí, hlasové komentáře, komentáře QuickMark, komentáře v bublinách, vložené textové komentáře, komentáře nástroje ETS e-rater, přeškrtnutí a hodnocení z hodnoticího formuláře.

 

Vytvořené oponentní posudky: Počet oponentních posudků dokončených jak studenty, tak instruktory.

Definice výrazů z přehledu statistických údajů

 

Nejvíce zpráv s vysokou podobností: Seznam pěti (nebo méně) aktivních kurzů s nejvyšším počtem zpráv o podobnosti, jejichž skóre podobnosti dosáhlo nebo překročilo limit vysoké podobnosti. Tento počet odráží veškerou aktivitu, která spouští vytváření a opakované vytváření zpráv, a to včetně vyloučení provedených v prohlížeči dokumentů a opakovaných odevzdání studenty.

 

Nejvíce odevzdaných prací: Seznam pěti (nebo méně) aktivních kurzů, do kterých bylo odevzdáno nejvíce prací.

 

Nejvíce odevzdaných prací se zpětnou vazbou: Seznam pěti (nebo méně) odevzdaných prací, ke kterým instruktor přidal největší množství zpětné vazby jakéhokoli typu (komentáře QuickMark, komentáře v bublinách, hlasové komentáře, přeškrtnutí atd.).

Last modified

Tags

This page has no custom tags.

Classifications

(not set)