How can we help?

undraw_new_message_2gfk.png
We’re moving our guides on 9th March 2019. See a preview of their new home at help.turnitin.com.
Home > User Guides > Translated Guides > Čeština > Instruktoři > Pouze originální obsah > Úkoly

Úkoly

Tvorba úkolu

 

Studenti odevzdávají všechny své práce do úkolů v kurzu Turnitin. Úkoly lze pro příslušný kurz vytvářet, zobrazovat a měnit z domovské stránky kurzu.

 

1. Chcete-li zobrazit domovskou stránku kurzu, musíte nejdříve kliknutím na kartu Všechny kurzy v horní části jakékoli stránky přejít na hlavní domovskou stránku.

 

 

2. Na hlavní domovské stránce musí instruktor kliknout na název kurzu, a zobrazit tak portfolio kurzu.

 

 

Poznámka: Má-li instruktor k dispozici nástroj GradeMark nebo knihu hodnocení, musí v úkolu zadat datum a čas odeslání, které musí následovat po datu zahájení úkolu, ale mohou předcházet termínu odevzdání úkolu.

 

3. V portfoliu kurzu klikněte na tlačítko Přidat úkol.

 

 

4. Na následující stránce zadejte název úkolu.

 

 

5. Vyberte pro úkol datum zahájení a termín odevzdání. Vybrat lze i konkrétní čas. Studenti budou moci odevzdávat práce až poté, co uplyne datum a čas zahájení. Po uplynutí data a času odevzdání nebudou studenti moci odevzdávat práce. Výjimkou jsou situace, kdy je povoleno pozdní odevzdání.

 

 


 

6. Vyberte, zda bude pro práce odevzdané do tohoto úkolu vyžadováno vytvoření zprávy původnosti, nebo zda lze nahrát jakýkoli typ souboru. Ve výchozím nastavení je povolena možnost Povolit pouze typy souborů, které může Turnitin zkontrolovat z hlediska původnosti. U úkolů, které nevyžadují zprávy původnosti, můžete vybrat možnost Povolit jakýkoli typ souboru. Instruktoři tak budou moci přidat zpětnou vazbu k souboru jakéhokoli typu.

 

Pokročilé možnosti úkolu

 

Při vytváření úkolu typu „práce“ může uživatel zobrazovat a měnit kteroukoli z pokročilých možností úkolu. Pokročilé možnosti úkolu lze zobrazovat kliknutím na odkaz + Volitelná nastavení.

 

1. Zadejte specifické pokyny k úkolu určené pro studenty.

 

 

2. Vyberte, zda si přejete povolit odevzdávání i po uplynutí termínu odevzdání úkolu. Nastavíte-li Ano, studenti budou moci do úkolu své práce odevzdávat i po uplynutí termínu odevzdání (pokud práci neodevzdali již dříve). Nastavíte-li Ne, nebudou studenti moci do úkolu své práce odevzdávat po uplynutí termínu odevzdání.

 

Nastavení zprávy původnosti

 

Vyberte, zda si přejete pro práce odevzdané do úkolu vytvářet zprávy původnosti. Pokud jste zvolili možnost Ano, pokračujte ke kroku 2. Pokud upřednostňujete možnost Ne, přejděte ke kroku 3.

 

Je-li úkol nastaven tak, aby přijímal soubory jakéhokoli typu, vytvoří Turnitin zprávy původnosti pro následující typy souborů:

 

Microsoft Word, PowerPoint, WordPerfect, PostScript, PDF, HTML, RTF, OpenOffice (ODT), Hangul (HWP), Dokumenty Google (odevzdané prostřednictvím Google Drive), soubory s prostým textem.

Možnosti vytvoření zprávy a opakovaného odevzdání

 

Z rozevíracího seznamu vyberte, kdy má být pro práci odevzdanou studentem vytvořena zpráva původnosti. U tohoto nastavení úkolu jsou k dispozici tři možnosti:

 

 • První zpráva je okamžitě konečná – zprávy původnosti se pro všechny odevzdané práce vytvoří okamžitě. Studenti nemohou práce odevzdávat opakovaně. Pokud by instruktor chtěl umožnit opakované odevzdání, musí již odevzdané práce sám odstranit.

 

 • Okamžitě (lze přepsat zprávy až do data odevzdání) – zprávy původnosti se vytvoří okamžitě poté, co studentský uživatel do úkolu poprvé odevzdá svou práci. Studenti mohou práce odevzdávat opakovaně (jak často chtějí), a to až do termínu odevzdání úkolu. Zpracování zpráv původnosti pro druhé a následné odevzdání bude odloženo o 24 hodin. Instruktor i student budou mít k dispozici vždy pouze nejpozději odevzdanou práci. Předchozí verze jsou odstraněny. Zprávy původnosti se znovu vytvoří do hodiny od data a času odevzdání, aby byly vzájemně porovnány i práce odevzdané studenty v rámci úkolu. Opakované vytvoření zpráv původnosti může mít za následek změnu jejich indexu podobnosti. Tato možnost se obvykle používá, pokud studenti své odevzdané práce hodnotí a opravují sami a mohou zprávu původnosti zobrazovat. Po uplynutí data a času odevzdání není možné do úkolu znovu odevzdávat žádné práce.

 

 • Na termín odevzdání – zprávy původnosti budou pro odevzdané práce vytvořeny až po uplynutí data a času odevzdání úkolu. Studenti mohou práce odevzdávat opakovaně (kolikrát potřebují) až do data a času odevzdání, a to aniž by obdrželi zprávy. Po uplynutí data a času odevzdání není možné do úkolu opakovaně odevzdávat práce.

 

Nezahrnutí bibliografie

 

Zvolte, zda si při vytváření zpráv původnosti u úkolů budete přát vyloučit bibliografii, citované práce nebo části s odkazy z vyhledávání shod pro index podobnosti. Toto nastavení lze v jednotlivých zprávách původnosti přepsat.

 

Nezahrnutí citací

 

Zvolte, zda si při vytváření zpráv původnosti u úkolu budete přát vyloučit text v uvozovkách z vyhledávání shod pro index podobnosti. Toto nastavení lze v jednotlivých zprávách původnosti přepsat.

 

Nezahrnutí malých shod

 

Vyberte, zda si přejete vyloučit shody, které nejsou dostatečně dlouhé (délku určujete sami), aby byly zahrnuty do zpráv původnosti. Toto nastavení lze v jednotlivých zprávách původnosti přepsat. Pokud jste zvolili možnost Ano, pokračujte ke kroku 8b. Pokud upřednostňujete možnost Ne, přejděte ke kroku 10.

 

 

Poté, co vyberete možnost Ano, se zobrazí žluté pole, kde můžete vyloučit shody dle počtu slov. Stačí zadat množství slov, které si přejete do zprávy původnosti nezahrnovat.

 

Shody můžete rovněž vyloučit na základě procentuální hodnoty. Stačí zadat procentuální podíl slov, který si přejete do zprávy původnosti nezahrnovat.

 

 

Instruktoři mohou v úkolu možnost Nezahrnout malé shody kdykoli změnit kliknutím na ikonu Upravit napravo od názvu úkolu. Vlastnost Nezahrnutí malých shod lze upravit i v jednotlivých zprávách původnosti. Tato vlastnost instruktorům dává větší kontrolu při odfiltrování malých shod a umožňuje jim zaměřit se ve zprávách původnosti na větší, problematičtější a podezřelé shody.

Povolení přístupu ke zprávám původnosti

 

Zvolte, zda studenti budou moci zobrazovat zprávy původnosti k pracím, které odevzdali do úkolu. Tato možnost dává instruktorům větší flexibilitu a kontrolu při vytváření úkolů.

 

Možnosti úložiště

 

Pokud správce instruktorovi povolil možnosti úložiště, zobrazí se v rozevíracím seznamu Odevzdat práce do dvě nebo čtyři možnosti. Z rozevíracího seznamu vyberte, kam mají být práce odevzdávány. Pro výběr máte následující možnosti, kam lze práce ukládat: do standardního archivu prací Turnitin, do archivu prací vaší instituce, do archivu dle volby studenta nebo do žádného archivu.

 

Výhodou odevzdávání do standardního archivu prací je, že studentské práce odevzdané do úkolu budou srovnány s pracemi odevzdanými studenty v jiných institucích. Vyberete-li odevzdávání do archivu prací instituce, bude úkol srovnáván pouze s pracemi odevzdanými jinými studenty v rámci instituce. Vyberete-li možnost žádný archiv, nebudou práce studentů ukládány do standardního archivu prací Turnitin ani do archivu prací instituce. Práce tedy nebudou srovnávány co do shod s pracemi ostatních studentů z vaší instituce ani z jiných institucí.


 

 

 

Možnosti vyhledávání vám umožňují zvolit, se kterými úložišti Turnitin budou při zpracovávání zpráv původnosti práce odevzdané studenty srovnávány. Pokud práce není třeba srovnávat s některým typem zdrojů, může ho instruktor ignorovat. Zrušíte-li výběr některého z úložišť, může se procentuální hodnota indexu podobnosti snížit.

 

Dostupné cíle hledání jsou uvedeny v části Možnosti vyhledávání. Zaškrtnuté cíle budou prohledány. Chcete-li některé úložiště cílů hledání odstranit, klikněte na zaškrtávací políčko a zaškrtnutí zrušte. Kliknutím na prázdné zaškrtávací políčko vedle úložiště je znovu přidáte jako cíl hledání. Tento výběr nebude mít vliv na právě vytvářené zprávy původnosti ani na celkové indexy podobnosti.

 

Mezi dostupné cíle hledání v současnosti patří:

 

 • Archiv studentských prací – práce dříve odevzdané do kurzů a úkolů v nástroji Turnitin.

 • Archiv prací instituce – úložiště studentských prací příslušné instituce.

 • Aktuální a archivovaný internet – úložiště archivovaných a aktivních veřejně dostupných internetových stránek. Obsahuje miliardy stránek existujícího obsahu a desítky tisíc nových stránek přidáváme každý den.

 • Periodika, časopisy a publikace – obsah periodik, časopisů a publikací třetích stran včetně mnoha významných odborných časopisů, periodik a obchodních publikací.


 

Změna výchozího nastavení pokročilých možností úkolu

 

Pokud byly pokročilé možnosti úkolu jakkoli změněny, zobrazí se instruktorovi ve spodní části panelu možností další možnost: Chtěl/a byste uložit tyto možnosti jako výchozí pro budoucí úkoly? Vyberete-li Ano, budou ve všech úkolech vytvořených v budoucnu použity pokročilé možnosti, které jste právě zvolili jako výchozí. Vyberete-li Ne, bude u úkolů i nadále používáno předchozí výchozí nastavení pokročilých možností.

 

Výchozí nastavení lze kdykoli změnit při vytváření nového úkolu nebo při aktualizaci úkolu existujícího.

 

Opravné úkoly

 

Studentští uživatelé mohou do každého úkolu odevzdat jen jednu práci. Pokud instruktor požaduje, aby studenti odevzdali více konceptů, aniž by byly původní koncepty přepsány, může vytvořit další úkoly typu „oprava“. V opravných úkolech jsou zkopírovány pokročilé možnosti a standardní nastavení jejich „rodičovských“ úkolů, mohou ale mít nové datum zahájení, odevzdání a odeslání. Opravný úkol může rovněž mít odlišně nastavenou možnost Vygenerovat zprávy původnosti pro práce odevzdané studenty. Instruktor může také zadat jiné volitelné speciální pokyny nebo úkolu přiřadit jinou bodovou hodnotu.

Tvorba opravného úkolu

 

1. V portfoliu kurzu klikněte na tlačítko Přidat úkol.

 

 

2. Kliknutím na přepínač vyberte možnost Opravný úkol. Poté klikněte na tlačítko Další krok.

 

 

3. Z rozevírací nabídky Založeno na pracovním úkolu vyberte úkol, na kterém má být tato oprava založena.

 


 

4. Vyberte pro úkol datum a čas zahájení, datum a čas odevzdání a (pokud je k dispozici) i datum a čas odeslání.

 

 

5. (Volitelné) Zadejte veškeré specifické pokyny k úkolu určené pro studenty.

 

 

6. Z rozevíracího seznamu vyberte, kdy má být pro práci odevzdanou studentem vytvořena zpráva původnosti. U tohoto nastavení úkolu jsou k dispozici tři možnosti:

 

 • První zpráva je okamžitě konečná – zprávy původnosti se pro všechny odevzdané práce vytvoří okamžitě. Studenti nemohou práce odevzdávat opakovaně. Pokud by instruktor chtěl umožnit opakované odevzdání, musí již odevzdané práce sám odstranit.

 

 • Okamžitě (lze přepsat zprávy až do data odevzdání) – zprávy původnosti se vytvoří okamžitě poté, co studentský uživatel do úkolu poprvé odevzdá svou práci. Studenti mohou práce odevzdávat opakovaně (jak často chtějí), a to až do termínu odevzdání úkolu. Zpracování zpráv původnosti pro druhé a následné odevzdání bude odloženo o 24 hodin. Instruktor i student budou mít k dispozici vždy pouze nejpozději odevzdanou práci. Předchozí verze jsou odstraněny. Zprávy původnosti se znovu vytvoří do hodiny od data a času odevzdání, aby byly vzájemně porovnány i práce odevzdané studenty v rámci úkolu. Opakované vytvoření zpráv původnosti může mít za následek změnu jejich indexu podobnosti. Tato možnost se obvykle používá, pokud studenti své odevzdané práce hodnotí a opravují sami a mohou zprávu původnosti zobrazovat. Po uplynutí data a času odevzdání není možné do úkolu znovu odevzdávat žádné práce.

 

 • Na termín odevzdání – zprávy původnosti budou pro odevzdané práce vytvořeny až po uplynutí data a času odevzdání úkolu. Studenti mohou práce odevzdávat opakovaně (kolikrát potřebují) až do data a času odevzdání, a to aniž by obdrželi zprávy. Po uplynutí data a času odevzdání není možné do úkolu opakovaně odevzdávat práce.

 

 

 

7. Zvolte, zda studenti budou moci zobrazovat zprávy původnosti k pracím, které odevzdali do úkolu. Tato možnost dává instruktorům větší flexibilitu a kontrolu při vytváření úkolů.

 

8. Kliknutím na Odevzdat tento opravný úkol uložte. Opravné úkoly se instruktorům zobrazují jako podúkoly hlavního úkolu na domovské stránce kurzu.

 

Odevzdávání prací

 

Instruktoři připojení k účtu Turnitin mohou odevzdávat práce čtyřmi dostupnými způsoby, a to následovně:

 

 • Nahrání jednoho souboru – instruktor k odevzdání vybere jeden soubor.

 

 • Kopírování a vložení – odevzdání textu jeho zkopírováním a vložením do pole pro odevzdání v nástroji Turnitin. Umožňuje odevzdat i text ze souboru, jehož formát není akceptovaný. Nelze kopírovat a vkládat obrázky ani netextové informace, akceptovaný je jen prostý text.

 

 • Nahrávání více souborů – uživatel postupně vybere více souborů. Podobá se přidávání více příloh do e-mailu.

 

 • Nahrávání souboru ZIP – odevzdání standardního souboru ZIP, který obsahuje více prací. Maximální velikost je 200 MB a může obsahovat až 1 000 souborů. Nahrávání velkých souborů ZIP může vyžadovat delší dobu.

Typy a velikost souborů

 

Do úkolů s povolenou možností Povolit pouze typy souborů, které může Turnitin zkontrolovat z hlediska původnosti dovoluje Turnitin v současnosti nahrávat následující typy souborů:

 

 • Microsoft Word® (DOC a DOCX),

 • Corel WordPerfect®,

 • HTML,

 • Adobe PostScript®,

 • prostý text (TXT),

 • Rich text format (RTF),

 • Portable Document Format (PDF),

 • OpenOffice (ODT),

 • Hangul (HWP),

 • PowerPoint (PPT).

 

Je-li pro úkol povolena možnost „Akceptovat jakýkoli typ souborů“, bude nástroj Turnitin akceptovat práce odevzdané v souboru jakéhokoli typu. Musí ale vyhovovat určitým požadavkům.

 

Velikost souboru nesmí překročit 40 MB. Větší soubory lze zmenšit odstraněním netextového obsahu. Do nástroje Turnitin nelze nahrávat soubory chráněné heslem, zašifrované, skryté a systémové soubory ani soubory určené pouze ke čtení.

 

Poznámka: Maximální velikost souborů, které obsahují pouze text, je 2 MB.

 

Poznámka: Je-li kurz nastaven tak, aby byly akceptovány pouze soubory, ke kterým může nástroj Turnitin vytvořit zprávu původnosti, musí odevzdávané soubory PDF obsahovat text. Soubory PDF, které obsahují pouze obrázky textu, budou během pokusu o nahrání odmítnuty. Chcete-li zjistit, zda dokument obsahuje skutečný text, zkopírujte a vložte text nebo jeho část do editoru prostého textu (např. Poznámkový blok od společnosti Microsoft nebo Apple TextEdit). Pokud se žádný text nezkopíruje, nejedná se o skutečný text.

 

Poznámka: Uživatelé, kteří mají text uložený v souboru, jehož typ úkol Turnitin s povolenou možností Povolit pouze typy souborů, které může Turnitin zkontrolovat z hlediska původnosti neakceptuje, budou muset soubor pomocí textového editoru uložit jako jeden z akceptovaných typů. Formáty RTF a prostý text jsou k dispozici téměř ve všech softwarových nástrojích pro editaci textu. Žádný z těchto formátů nepodporuje obrázky ani netextová data. Prostý text nepodporuje žádné formátování a formát RTF podporuje jen omezené možnosti formátování.

 

Varování: Uživatelé, kteří svůj soubor konvertují na nový formát, jej musí uložit s názvem odlišným od původního. Při konverzi na prostý text nebo formát RTF by měl být pod novým názvem ukládán každý soubor, aby nedošlo k trvalé ztrátě jeho původního formátování nebo obrázkového obsahu.

Nahrání jednoho souboru

 

1. Na domovské stránce kurzu klikněte na odkaz Další akce vedle úkolu práce, do kterého si přejete provést odevzdání. Poté vyberte možnost Odevzdat.

 

2. Je-li třeba, vyberte z rozevírací nabídky Odevzdat možnost Nahrání jednoho souboru. Nahrání souboru je pro nové uživatele nastaveno jako standardní typ odevzdání.

 

 

3.

3a. Na stránce odevzdání vyberte z rozevírací nabídky Autor jméno registrovaného studenta. Práce odevzdané instruktorem jménem studenta se zobrazí v portfoliu studenta, jako kdyby je student odevzdal sám.

 

 

3b. Pokud v rozevírací nabídce Autor vyberete možnost Nezapsaný student, musíte zadat křestní jméno a příjmení příslušného studenta.

 

 

 

3c. Zadejte název práce.

 

 

4. Po kontrole požadavků na nahrání jednoho souboru si můžete vybrat, odkud soubor nahrajete:

 

 • z počítače,

 • z aplikace Dropbox

 • nebo z Google Drive.

 

Klikněte na jedno z tlačítek pro odevzdání a vyhledejte soubor, který si přejete nahrát.

 

 

5. Soubor nahrajete kliknutím na Nahrát.

 

 

6. Na stránce s náhledem odevzdávané práce začne probíhat nahrávání. Zobrazí se zde i průběh nahrávání vybraného souboru. Po zpracování souboru se zobrazí jeho první stránka.

 

 

7. Jakmile bude odevzdávaná práce nahrána, zobrazí se její první stránka. Zkontrolujte text a ověřte, že jste vybrali správný soubor. Pomocí šipek nad náhledem dokumentu můžete zkontrolovat i jakékoli jeho další stránky.

 

 

8. Nahrání souboru dokončete kliknutím na tlačítko Potvrdit ve spodní části stránky. Pokud jste nahráli špatný soubor, klikněte na Zrušit a znovu nahrajte soubor správný.

 

 

9. Po dokončení odevzdání se zobrazí digitální doklad. ID odevzdané práce na digitálním dokladu je jedinečné číslo přiřazené této odevzdané práci. Kopii digitálního dokladu si můžete stáhnout v možnosti Tisk v prohlížeči dokumentů.

 

 

10. Kliknutím na Přejděte do schránky pro příchozí úkoly zobrazíte seznam prací aktuálně odevzdaných studenty. Chcete-li pokračovat v odevzdávání prací jako student, klikněte na Odevzdat další soubor.

 

Nahrávání více souborů

 

Možnost Nahrávání více souborů umožňuje nahrát několik souborů najednou.

 

1. Na domovské stránce kurzu klikněte na odkaz Další akce vedle úkolu práce, do kterého si přejete provést odevzdání. Poté vyberte možnost Odevzdat.

 

2. V rozevírací nabídce Odevzdat práci: vyberte možnost Nahrávání více souborů. Standardním typem odevzdání je Nahrání jednoho souboru.

 

3. Klikněte na Vybrat soubor a vyhledejte na počítači soubor, který si přejete připojit do seznamu Náhled odevzdaného souboru.

 

 • Každý soubor musí být menší než 40 MB.

 

Chcete-li soubor zmenšit, můžete z něj odstranit obrázky (pokud nějaké obsahuje) nebo jej uložit ve formátu RTF či jako prostý text. Máte-li soubor typu PDF, který je větší než 40 MB: (1) zkopírujte text v dokumentu, (2) změňte způsob nahrávání na „kopírovat a vložit“ a (3) vložte text do hlavního textového pole.

 

 • Maximální délka prací v jednotlivých souborech je 400 stran.

 

 • Všechny typy souborů jsou povoleny. Zprávy původnosti lze ale vytvářet pouze pro soubory Microsoft Word, PowerPoint, WordPerfect, PostScript, PDF, HTML, RTF, OpenOffice (ODT), Hangul (HWP), Dokumenty Google a prostý text s minimální délkou 20 slov.

 

4.

4a. Po úspěšném nahrání prvního souboru se tento soubor objeví v seznamu Náhled odevzdaného souboru. Na stránce odevzdání vyberte z rozevírací nabídky jméno registrovaného studenta. Práce odevzdané instruktorem jménem studenta se zobrazí v portfoliu studenta.

 

 

4b. Po úspěšném nahrání prvního souboru se tento soubor objeví v seznamu Náhled odevzdaného souboru. Chcete-li práci odevzdat jménem neregistrovaného studenta, vyberte z rozevíracího seznamu Student možnost „Nezapsaný student“ a do příslušných textových polí zadejte jméno a příjmení. Práce odevzdané instruktorem jménem studenta se zobrazí v portfoliu studenta.

 

 

5. Zadejte název práce. Pokud název práce nezadáte, standardně se použije název odevzdávaného souboru.

 

 

6. Pro všechny práce, které chcete v rámci tohoto nahrávání odevzdat, opakujte
kroky 3–6.

 

7.

7a. Jakmile připojíte všechny požadované soubory, zkontrolujte jména studentů a názvy úkolů.

 

 

7b. Soubory můžete z nahrávání odstranit tím, že zrušíte zaškrtnutí políčka nalevo od názvu souboru ve sloupci Odevzdat.

 

8.

8a. Soubory nahrajete kliknutím na Nahrát vše.

 

 

8b. Všechny nahrané soubory můžete ze seznamu Náhled odevzdaného souboru odstranit kliknutím na odkaz Smazat vše pod seznamem vpravo. Zobrazí se dialogové okno s žádostí o potvrzení odstranění. Seznam bude smazán a vy budete moci začít soubory nahrávat od začátku.

 

 

9. Na stránce s akceptovanými soubory zkontrolujte soubory, které budou nahrány.

 

 

10. Kliknutím na Odevzdat odevzdáte všechny nahrané soubory do nástroje Turnitin. Kliknete-li na Přejít zpět, budete moci toto nahrávání více souborů změnit.

 

Odevzdání prostřednictvím kopírování a vložení

 

Kopírování a vložení uživatelům umožňuje odevzdávat informace z nepodporovaných textových editorů nebo souborů nepodporovaného typu. Tuto možnost lze rovněž využít k odevzdání konkrétních částí nebo oblastí dokumentu, ke kterým je třeba vytvořit zprávu původnosti.

 

Připomínáme, že prostřednictvím kopírování a vložení lze odevzdávat pouze text. Veškerá grafika, grafy, obrázky a formátování budou při vložení do textového pole pro odevzdání ztraceny.

 

1. Na domovské stránce kurzu klikněte na odkaz Další akce vedle úkolu práce, do kterého si přejete provést odevzdání. Poté vyberte možnost Odevzdat.

 

2. Z rozevírací nabídky Odevzdat práci: vyberte možnost Kopírujte a vložte. Standardním typem odevzdání je Nahrání jednoho souboru.

 

 

3.

3a. Na stránce odevzdání vyberte z rozevírací nabídky Autor jméno registrovaného studenta. Práce odevzdané instruktorem jménem studenta se zobrazí v portfoliu studenta, jako kdyby je student odevzdal sám.

 

 

3b. Pokud v rozevírací nabídce Autor vyberete možnost Nezapsaný student, musíte zadat křestní jméno a příjmení příslušného studenta.

 


 

 

4. Zadejte název práce.

 

 

5. Vybraný text zkopírujte a vložte do textového pole.

 

 

Tip: Chcete-li zkopírovat a vložit text, vyznačte jej v textovém editoru a z nabídky úprav vyberte možnost Kopírovat. Text do textového pole v nástroji Turnitin přenesete tak, že do něj na stránce s odevzdáním kliknete a z nabídky úprav prohlížeče vyberete možnost Vložit.

 

6. Text odevzdáte kliknutím na Nahrát.

 

7. Po dokončení odevzdání se zobrazí digitální doklad. ID odevzdané práce na digitálním dokladu je jedinečné číslo přiřazené této odevzdané práci. Kopii digitálního dokladu si můžete stáhnout v možnosti Tisk v prohlížeči dokumentů.

 

 

8. Kliknutím na Přejděte do schránky pro příchozí úkoly zobrazíte seznam prací aktuálně odevzdaných studenty. Chcete-li pokračovat v odevzdávání prací jako student, klikněte na Odevzdat další soubor.

 

 

Nahrávání souborů ZIP

 

Instruktoři mohou do úkolu Turnitin nahrát soubor ZIP s pracemi. Maximální velikost souboru ZIP je asi 200 MB a může obsahovat až 1 000 jednotlivých souborů. Pokud soubor ZIP některé z těchto omezení překročí, bude odmítnut.

 

Při nahrávání souborů ZIP doporučujeme ověřit, že se v nich nenachází soubory neakceptovaných typů, a také v nich dávat pozor na duplicitní soubory. Turnitin se pokusí duplicitní nebo neplatné soubory rozpoznat a zobrazí ohledně duplicitních či neakceptovaných souborů varování.

 

1. Na domovské stránce kurzu klikněte na odkaz Další akce vedle úkolu práce, do kterého si přejete provést odevzdání. Poté vyberte možnost Odevzdat.

 

 

2. V rozevírací nabídce Odevzdat práci: vyberte možnost Nahrávání souboru ZIP. Standardním typem odevzdání je pro nové uživatele Nahrání jednoho souboru.

 

 

3. Klikněte na Vybrat soubor a vyberte soubor ZIP, který má být nahrán.

 

 • Soubory ZIP mohou obsahovat maximálně 1 000 prací.

 

Zkontrolujte obsah souboru ZIP. Zkontrolujte počet dokumentů v souboru ZIP. Pokud obsahuje více než 1 000 prací, systému potrvá nejméně hodinu, než tuto chybu odhalí, a soubor ZIP nebude nahrán.

 

 • Soubor ZIP musí být menší než 200 MB.

 

 • Jednotlivé soubory musí být menší než 40 MB.

 

Chcete-li soubor zmenšit, můžete z něj odstranit obrázky (pokud nějaké obsahuje) nebo jej uložit ve formátu RTF či jako prostý text. Máte-li soubor typu PDF, který je větší než 40 MB: (1) zkopírujte text v dokumentu, (2) změňte způsob nahrávání na „kopírovat a vložit“ a (3) vložte text do hlavního textového pole.

 

 • Maximální délka prací v jednotlivých souborech je 400 stran.

 

 • Všechny typy souborů jsou povoleny. Zprávy původnosti lze ale vytvářet pouze pro soubory Microsoft Word, PowerPoint, WordPerfect, PostScript, PDF, HTML, RTF, OpenOffice (ODT), Hangul (HWP), Dokumenty Google a prostý text s minimální délkou 20 slov.

 

4. Kliknutím na Nahrát soubor ZIP nahrajete a zobrazíte seznam prací. Měl by se zobrazit stavový řádek s průběhem nahrávání. Po nahrání bude práce přesměrována na stránku Náhled odevzdaného souboru.

 

5.

 

5a. Po úspěšném nahrání souboru ZIP se jeho jednotlivé soubory objeví v seznamu Náhled odevzdaného souboru. Na stránce odevzdání vyberte z rozevírací nabídky jméno registrovaného studenta. Práce odevzdané instruktorem jménem studenta se zobrazí v portfoliu studenta.

 

 

5b. Po úspěšném nahrání prvního souboru se tento soubor objeví v seznamu Náhled odevzdaného souboru. Chcete-li práci odevzdat jménem neregistrovaného studenta, vyberte z rozevíracího seznamu Student možnost „Nezapsaný student“ a do příslušných textových polí zadejte jméno a příjmení. Práce odevzdané instruktorem jménem studenta se zobrazí v portfoliu studenta.

 

 

6. Zadejte název práce. Pokud název práce nezadáte, standardně se použije název odevzdávaného souboru.

 

 

7.

7a. Jakmile připojíte všechny požadované soubory, zkontrolujte jména studentů a názvy úkolů.

 

 

7b. Soubory můžete z odevzdání odstranit tím, že zrušíte zaškrtnutí políčka nalevo od názvu souboru ve sloupci Odevzdat.

 

 

8. Poté, co vyberete soubory, které si přejete ze souboru ZIP odevzdat, a přiřadíte jim názvy a pojmenování (je-li třeba), klikněte na Odevzdat, čímž budete pokračovat v nahrávání prací do úkolu. I

 

 

9. Zobrazí se obrazovka s potvrzením, na které budou uvedeny všechny názvy souborů, jména autorů, e-maily profilů uživatelů a názvy odevzdaných prací. Všechna pole, kde je uvedeno Anonymní nebo Nezadáno, jsou nepovinná. Můžete je ale nastavit pomocí tlačítka Přejít zpět, které vás vrátí na předchozí obrazovku.

 

Kliknutím na Odevzdat dokončíte nahrávání souboru ZIP do úkolu. Nechcete-li nahrání dokončit, klikněte na Přejít zpět a proveďte potřebné úpravy. Indikátor průběhu bude uvádět zbývající čas nahrávání.

 

Složka přijatých úkolů

 

Každý úkol v kurzu má vlastní složku přijatých úkolů, kde se nachází všechny práce, které studenti nebo instruktoři do úkolu odevzdali.

 

1. Chcete-li vstoupit do složky přijatých úkolů, klikněte na kartu Všechny kurzy, která vás přesměruje na domovskou stránku instruktora.

 

 

2. Na domovské stránce instruktora klikněte na název kurzu, k jehož úkolům si přejete přistoupit. Budete přesměrováni na domovskou stránku kurzu.

 

3. Na domovské stránce kurzu klikněte na odkaz Zobrazit ve sloupci Akce vedle úkolu, ke kterému si přejete přistoupit.

 

Prvky složky přijatých úkolů

 

Složka přijatých úkolů je uspořádaný seznam sloupců s informacemi, které se týkají prací odevzdaných do úkolu. Složku přijatých úkolů lze uspořádat dle jakýchkoli uvedených kritérií. Např. kliknutím na záhlaví sloupce Autor její obsah seřadíte dle příjmení autora od A do Z. Pokud na záhlaví sloupce Autor kliknete ještě jednou, bude složka seřazena opačně, od Z do A.

 

Ve složce přijatých úkolů se nachází sloupce s následujícími záhlavími:

 

 • Autor – sloupec se jmény všech registrovaných studentů a jmény přiřazenými pracím, které do úkolu nahrál instruktor jako neregistrované. Kliknete-li u registrovaných studentů na jméno autora, otevře se příslušná stránka portfolia kurzu. Jména registrovaných studentů jsou napsána modře a podtržena.

 

 • Název – název daný odevzdané práci. Pokud některý z uživatelů práci neodevzdal, bude v tomto poli uvedeno „Žádné odevzdané práce“. Kliknutím na název práce otevřete její textovou verzi s informacemi o odevzdání. Nezobrazí se ale žádná data ze zprávy původnosti, aby mohl instruktor prohlížet studentskou práci.

 

 • Podobnost – ve sloupci Podobnost se nachází ikona zprávy o podobnosti. Ikona obsahuje procentuální hodnotu, která značí celkový index podobnosti práce při porovnání s informacemi v úložištích Turnitin: 100 % označuje „úplnou podobnost“ a 0 % „žádnou podobnost“. Ikona je obdélníková a kromě procentuální hodnoty obsahuje i příslušné barevné označení. Je-li ikona zašedlá, zpráva ještě není připravená. Pomlčka ve sloupci zprávy značí, že nebyla odevzdána žádná práce nebo že na základě nastavení úkolu nebyla vytvořena žádná zpráva o podobnosti. Další informace naleznete v části Zobrazování zpráv o podobnosti v tomto průvodci.

 

 • Soubor – pokud byla do nástroje Turnitin odevzdána práce, zobrazí se ve sloupci Soubor ikona stránky. Pokud žádná práce odevzdaná nebyla, zobrazí se pomlčka. Kliknutím na ikonu stránky stáhnete kopii odevzdané práce, jak byla původně nahrána studentem do úkolu.

 

 • ID práce – každé práci odevzdané do nástroje Turnitin je přiřazeno jedinečné číselné ID. Pokud nebyla odevzdána žádná práce, zobrazí se v tomto sloupci pomlčka. ID práce je studentům a instruktorům poskytnuto také v digitálním dokladu při odevzdání prostřednictvím nahrání souboru nebo při odevzdání prostřednictvím kopírování a vložení.

 

 • Datum – datum odevzdání. Jakákoli data zobrazená červeně označují pozdní odevzdání provedené po uplynutí data a času odevzdání úkolu. Datum se zobrazuje ve formátu den–měsíc–rok. Pokud student ani po uplynutí data a času odevzdání žádnou práci neodevzdal, bude v tomto sloupci zobrazen červený nápis (pozdě). Pokud termín odevzdání ještě neuplynul, studenti v kurzu, kteří práci zatím neodevzdali, budou mít v tomto sloupci pomlčku.

 

Několik položek se ve složce přijatých úkolů zobrazuje i v panelu v její horní části. Jedná se o:

 

 • Všechny práce

 • Prohlédnuté práce

 • Nové práce

 

Tyto položky instruktorovi umožňují vybírat, kterou složku ze složky přijatých úkolů zobrazit. Ve výchozím nastavení jsou všechny práce umístěny ve složce Nové práce. Mezi složkami ve složce přijatých úkolů je ale lze přesouvat pomocí funkce Přesunout do. Práce lze vložit jen do jedné složky. Po vybrání složky se zobrazí pouze příslušná složka. Výjimkou je možnost Všechny práce, kdy se zobrazují všechny práce odevzdané do úkolu.

 

 

 • Tlačítko Odevzdat soubor – umožňuje instruktorovi pustit se do odevzdávání práce nebo prací do úkolu.

 

Organizace složky přijatých úkolů

 

Nástroj Turnitin instruktorovi nabízí mnoho způsobů, jak práce ve složce přijatých úkolů organizovat. Pomáhá tak při práci s velkými kurzy a umožňuje ve složce rychle seřadit odevzdané práce a zprávy původnosti.

 

Instruktor může složku přijatých úkolů organizovat s pomocí následujících funkcí:

 

 • Řazení dle záhlaví sloupce – kliknutím na kterýkoli následující název sloupce složku dle tohoto sloupce seřadíte: autor, název, podobnost, hodnocení, ID práce a datum. Kliknete-li na název podruhé, seřadíte sloupec opačně.
   

 • Smazat – po zaškrtnutí políčka u určité práce se nahoře zobrazí možnost Smazat. Práci tak budete moci odstranit.

 


 

 • Stáhnout – po zaškrtnutí políčka u určité práce se nahoře zobrazí možnost Stáhnout. Z rozevíracího seznamu Stáhnout vyberte, zda si přejete stáhnout původní práci, nebo její PDF verzi.

 

  • Vyberete-li možnost Původní soubor, zobrazí se dialogové okno s informací, že soubor bude komprimován a stažen do vašeho počítače. Kliknutím na OK vyjádříte souhlas. Kliknutím na Zrušit akci ukončíte. U velkých souborů obdržíte po dokončení komprese upozornění na kartu se zprávami Turnitin, že soubor je k dispozici ke stažení.

 

 • Přesunout do – po zaškrtnutí políčka u určité práce se nahoře zobrazí možnost Přesunout do... Toto tlačítko vám umožňuje přesouvat práce do jiných složek. Budete přesměrováni na stránku přesunutí prací, kde můžete z příslušných rozevíracích seznamů vybrat cílovou složku a cílový úkol. Přesunutí potvrdíte kliknutím na Odevzdat.

 

 

Prohlížení prací

 

Každou práci s textem nebo obrázky odevzdanou do úkolu lze prohlížet online. Chcete-li práci prohlížet prostřednictvím webu Turnitin, stačí ve složce přijatých úkolů kliknout na název práce ve sloupci Název. Práce se otevře v prohlížeči dokumentů.

 

Poznámka: V prohlížeči dokumentů nelze přehrávat multimediální soubory, lze je z něj ale stahovat. Kliknutím sem zobrazíte pokyny ke stahování multimediálních souborů.

Stahování prací

 

Práce odevzdané do úkolu můžete stahovat a ukládat postupně, nebo hromadně v souboru ZIP. 

 

1. Chcete-li práci stáhnout, klikněte na ikonu ve sloupci Soubor.


 

2. Budete v automaticky otevíraném okně dotázáni, zda si odevzdanou práci přejete stáhnout v původním formátu, nebo ve formátu PDF.

 

 

3. Soubor se automaticky stáhne do vašeho zařízení.

 

Poznámka: Multimediální soubory lze stahovat pouze v původním formátu.

Hromadné stahování prací

 

Odevzdané práce můžete stahovat také hromadně v souboru ZIP, a to buď v původním formátu, nebo ve formátu PDF.

 

1. Ve složce přijatých úkolů zaškrtněte políčka vedle prací, které si přejete stáhnout.

 

 

1a. Uživatel může rovněž zaškrtnout pole v záhlaví sloupce, a stáhnout tak všechny práce ze všech stránek složky přijatých úkolů.

 

 

2. Klikněte na tlačítko Stáhnout nad sloupcem Autor a vyberte formát, který si přejete použít.

 

 

3. Kliknutím na OK stahování odsouhlasíte.

 

 

4. Nyní se začne na pozadí vytvářet soubor ZIP s požadovanými soubory. Zatímco budeme soubory zpracovávat, můžete nástroj Turnitin používat jako obvykle.

 

 

5. Jakmile se zpracování souborů dokončí, pošleme vám na kartu Zprávy oznámení. Kartu Zprávy naleznete v pravém horním rohu nástroje Turnitin.
 

6. Na kartě Zprávy od nás budete mít nové oznámení. Otevřete zprávu, kde naleznete odkaz ke stažení.

 

7. Klikněte na odkaz ke stažení uvedený ve zprávě a stáhněte své soubory.

 

 

Poznámka: Multimediální soubory lze stahovat pouze v původním formátu.

Přesouvání prací mezi úkoly

 

Pokud byla práce omylem odevzdána do nesprávného úkolu v kurzu, můžete tento problém snadno napravit.

 

 

1. Na domovské stránce kurzu přejděte k úkolu, do kterého byla práce omylem odevzdána.

 

 

2. Pomocí zaškrtávacích políček v prvním sloupci vyberte práce odevzdané studenty, které si přejete přesunout. Zobrazí se žlutý pruh s potvrzením počtu vybraných prací. Klikněte na tlačítko Přesunout do...

 

 

3. V rozevírací nabídce Zadání místa určení vyberte úkol, do kterého si přejete odevzdané práce přesunout.

 

Poznámka: Práce lze přemisťovat pouze mezi úkoly z jednoho kurzu.

 

 

4. Kliknutím na Odevzdat práce přesunete.

 

Last modified

Tags

This page has no custom tags.

Classifications

(not set)