How can we help?

undraw_new_message_2gfk.png
We’re moving our guides on 9th March 2019. See a preview of their new home at help.turnitin.com.
Home > User Guides > Translated Guides > Čeština > Instruktoři > Pouze originální obsah > Diskuzní fóra

Diskuzní fóra

 

Internetové diskuzní fórum je vlastnost nástroje Turnitin, která studentům umožňuje účastnit se diskuzí se spolužáky. Studenti v diskuzním fóru kurzu mohou navrhovat témata ke schválení instruktorem, reagovat na témata zveřejněná instruktorem a na příspěvky studentů či instruktorů v moderovaném diskuzním prostředí.

Přístup k diskuzním fórům kurzů

 

K diskuznímu fóru kurzu lze přistupovat na domovské stránce kurzu na kartě Diskuse. Správce účtů instituce může tuto vlastnost zakázat nebo nemusí být používána. Není-li odkaz na diskuzi k dispozici, je tato vlastnost zakázaná.

 

Je-li k dispozici karta pro diskuzní fóra, můžete k diskuznímu fóru kurzu přistupovat kliknutím na kartu Diskuse.

 

Zveřejnění diskuzního tématu

 

Než budou studenti moci diskuzní fórum používat, musí instruktor vytvořit a zveřejnit diskuzní téma. Diskuzní témata mohou navrhovat i studenti. Tato témata se ale aktivují nebo zviditelní ostatním studentům až poté, co je instruktor schválí.

Jak zveřejnit nové diskuzní téma

 

1. Na stránce diskuzního fóra klikněte na tlačítko Zveřejnit nové téma.

 

 

2. Zadejte informace o tématu:

  • Název tématu (povinný)

  • Popis tématu (volitelný)

 

 

3. Zvolte pro téma datum zahájení a závěrečné datum. Před datem zahájení a po uplynutí závěrečného data nebudou moci studenti do diskuze přispívat.

 

 

4. Vyberte, zda má být téma moderované. Pokud ano, může zůstat moderátorem instruktor, nebo může určit studenta registrovaného v kurzu.

 

 

Varování: V moderované diskuzi mohou studenti číst nové příspěvky až poté, co je schválí moderátor. Více informací naleznete v části Moderování v této kapitole.

 

5. Vyberte, zda mají být odpovědi anonymní, nebo s uvedením autora. Vyberete-li u anonymních odpovědí možnost Ano, bude moci informace uživatele, který je autorem příslušné odpovědi, zobrazovat pouze instruktor.

 

 

6. Kliknutím na Odevzdat přidáte do diskuzního fóra kurzu nové téma. Studenti budou moci začít přispívat do diskuze až od data zahájení.

 

 

Po uplynutí data zahájení tématu se studenti budou moci přihlašovat, zobrazovat téma a začít diskutovat zveřejňováním příspěvků na diskuzním fóru.

Přehled stránky diskuze

 

Na stránce diskuze jsou uvedena všechna diskuzní témata kurzu. Uživatel zde získá rychlý přehled o všech diskuzích, které v kurzu probíhají nebo zde byly aktivní dříve.

 

Ve sloupci Status je uvedeno, zda je téma aktivní, nebo neaktivní. Do aktivních diskuzí mohou přispívat studenti. Neaktivní témata studentům přispívat nedovolují, dokud je instruktor znovu neaktivuje.

 

Ve sloupci Odpovědi se zobrazuje celkový počet odpovědí k tématu.

 

Ve sloupci Nový je uvedeno, kolik odpovědí (pokud vůbec nějaké) bylo zveřejněno od chvíle, co uživatel diskuzní téma zobrazil naposledy.

 

Pokud uživatel zvolil pro téma moderátora, bude se ve sloupci Probíhá zobrazovat, kolika odpovědím se moderátor musí věnovat. Další informace o moderování diskuzního tématu naleznete v části Moderování v této kapitole.

 

Sloupec Poslední odpověď uvádí, kdy byla k tématu zveřejněna poslední odpověď.

 

Ve sloupci Moderátor je uveden moderátor tématu (je-li stanoven). Pokud nebyl vybrán žádný moderátor, bude zde uvedeno Žádný.

 

Karty na stránce diskuze uživateli umožňují zobrazovat všechna témata, aktivní témata, potenciální témata nebo neaktivní témata. Ve výchozím nastavení se zobrazují všechna témata.

 

 

Aktualizace diskuzního tématu

 

Pokud chce instruktor existující diskuzní téma změnit, může k němu přistoupit kliknutím na ikonu Upravit napravo od tématu v diskuzním fóru.

 

 

Instruktor může měnit název tématu, datum zahájení a závěrečné datum a také přidávat nebo odstraňovat vlastnost anonymního odpovídání. Může rovněž měnit status Moderátor tématu tím, že přidá, nahradí nebo odstraní moderátora z diskuzního tématu.

 

Instruktor může téma též smazat kliknutím na ikonu odpadkového koše napravo od tématu na diskuzním fóru.

 

Zveřejnění odpovědi

 

Chcete-li vstoupit do diskuze a zobrazit v ní odpovědi, klikněte na název tématu uvedený na stránce diskuzního fóra. Uživatel bude přesměrován na podrobné zobrazení tématu. Téma je uvedeno v horní části stránky a všechny odpovědi se zobrazují pod ním.

 

Jak zveřejnit odpověď k tématu

1. Na stránce diskuzního fóra klikněte na název nebo titulek tématu, ke kterému chcete odpovědět.

 

 

2. Vedle diskuzního tématu klikněte na tlačítko Odpovědět k tomuto tématu.

 

 

3. Svou odpověď zadejte do příslušného pole. Ve výchozím nastavení se zobrazuje pouze nejnovější odpověď. Chcete-li zobrazit celé vlákno, použijte rozevírací nabídku v horní části formuláře a vyberte možnost Celé vlákno.

 

 

4. Po zadání odpovědi klikněte na tlačítko Odevzdat odpověď k tématu, čímž odpověď přidáte do diskuze.

 

 

Tip: Odpovědi, jejichž napsání vyžaduje delší dobu, je lepší vytvořit v textovém editoru a poté zkopírovat a vložit do pole pro odpověď na diskuzním fóru. Zabráníte tak tomu, aby došlo k jejich ztrátě při přerušení internetového připojení k diskuznímu fóru. Toto je důležité obzvláště u komplexních odpovědí.

 

Do pole pro odpověď nelze vkládat žádné obrázky ani formátování textu. Do vlákna odpovědí na diskuzním fóru bude vložen pouze text.

Reakce na předchozí odpovědi

 

Uživatelé mohou rovněž reagovat na odpovědi vytvořené jinými uživateli ze stejného kurzu, ať už instruktory, nebo studenty. Rozvíjí se tak diskuze, kde si mohou spolužáci navzájem pomáhat tříbit názory a nápady. Chcete-li namísto odpovědi k diskuznímu tématu reagovat na jinou odpověď, použijte místo tlačítka Odpovědět k tomuto tématu tlačítko Odpovědět pod příslušnou odpovědí.

Jak odstraňovat nebo upravovat odpovědi

 

Odpověď může upravit nebo odstranit instruktor kurzu nebo uživatel, který ji vytvořil.

 

Chcete-li upravit příspěvek, klikněte pod ním ve zobrazení tématu na tlačítko Upravit.

 

Chcete-li odstranit příspěvek, klikněte pod ním ve zobrazení tématu na tlačítko Smazat.

 

Pokud již na příspěvek reagoval někdo další, nebude jej student moci odstranit ani upravit. Takovou odpověď může změnit nebo odstranit pouze moderátor nebo instruktor.

Zobrazení diskuzního fóra

 

Diskuzní fórum nabízí dva hlavní způsoby zobrazování: jednoduchý náhled a náhled s vlákny. Obě zobrazení využívají jednu základní strukturu, ale liší se v jiných ohledech.

 

Vlákno tématu může vypadat takto:

 

Téma

1. První odpověď k tématu

1.1 Reakce na odpověď 1

2. Druhá odpověď k tématu

2.1 První reakce na 2

2.2 Druhá reakce na 2

Jednoduchý náhled

 

Diskuzní fórum se ve výchozím nastavení zobrazuje v jednoduchém náhledu. Odpovědi jsou jednoduše řazené podle vláken, jako u příkladu výše.

 

V jednoduchém náhledu mohou uživatelé zobrazovat odpovědi s vlákny či bez vláken. Ve výchozím nastavení se zobrazuje vlákno.

 

Zveřejněno je například následující:

 

Souhlasím s tímto tématem.

 

A studentský uživatel odpoví:

 

Proč s tímto tématem souhlasíš?

 

Pořadí příspěvků se bude zobrazovat takto:

 

Souhlasím s tímto tématem.

Proč s tímto tématem souhlasíš?

 

Výchozím způsobem zobrazování je chronologický náhled se seskupenými vlákny. Chcete-li zobrazit pouze odpovědi bez příslušného vlákna, vyberte na stránce diskuze v rozevírací nabídce Zobrazit odpovědi jako možnost Jednoduchý náhled bez vláken.

 

Náhled s vlákny

 

Druhým primárním typem zobrazení je náhled s vlákny. Chcete-li použít tento typ náhledu, vyberte v rozevírací nabídce Zobrazit odpovědi jako možnost Náhled s vlákny.

 

 

Při zobrazení diskuze v náhledu s vlákny se bude zobrazovat vždy pouze horní odpověď každého vlákna. Pokud by diskuze měla například takovouto strukturu:

 

Téma

1. První odpověď k tématu

1.1 Reakce na odpověď 1

2. Druhá odpověď k tématu

2.1 První reakce na 2

2.2 Druhá reakce na 2

 

bude se v náhledu s vlákny zobrazovat takto:

 

Téma

1. První odpověď k tématu

2. Druhá odpověď k tématu

 

Další reakce k vybrané odpovědi zobrazíte kliknutím na odkaz Odpovědi ve sloupci Odpovědi. Uživatel může postupně otvírat odkazy s odpověďmi, a zanořovat se tak čím dál hlouběji do vlákna.

Zobrazení odpovědí dle uživatele

 

Odpovědi můžete třídit dle uživatele prostřednictvím rozevírací nabídky Zobrazit odpovědi od. Chcete-li zobrazit pouze odpovědi od konkrétního studentského uživatele, vyberte z rozevírací nabídky jméno studenta. Pokud v nabídce studentští uživatelé vyberou své jméno, zobrazí své vlastní odpovědi.

 

Řazení odpovědí

 

Odpovědi v diskuzním fóru lze řadit dle statutu, autora, čísel odpovědí, data zveřejnění a počtu odpovědí. Způsob řazení vyberete kliknutím na záhlaví sloupce. Jedním kliknutím na záhlaví sloupce Autor seřadíte seznam odpovědí podle abecedy od A do Z. Druhým kliknutím na záhlaví sloupce Autor seznam seřadíte od Z do A. Výchozí řazení je uvedeno v příkladech organizační struktury výše v této kapitole.

 

Moderování

 

Instruktor může diskuzi moderovat přímo, nebo určit jiného moderátora. Úkolem moderátora je schvalovat veškeré odpovědi na diskuzním fóru. Cílem schvalování je obvykle zajistit, že bude zveřejněn jen přijatelný obsah, že se diskuze bude týkat tématu a že nikdo nebude používat nevhodný jazyk.

 

Pokud instruktor jako moderátora diskuze nastaví studentského uživatele, bude studentovi zaslán e-mail s upozorněním o tomto úkolu. Studentský uživatel v roli moderátora odpovídá za schvalování odpovědí čekajících na schválení. Počet těchto odpovědí u každého diskuzního tématu, kde je uživatel moderátorem, je uveden na hlavní stránce diskuzního fóra. Jsou-li v diskuzním tématu odpovědi čekající na schválení, lze je zobrazit kliknutím na název diskuzního tématu. Odpovědi čekající na schválení budou uvedeny v horní části diskuze.

Jak moderovat odpovědi k diskuznímu tématu

 

1. Chcete-li odpověď před schválením upravit, klikněte pod neschválenou odpovědí na tlačítko Upravit.

 

 

2. Je-li třeba, upravte obsah odpovědi. Po provedení úprav klikněte na tlačítko Odevzdat odpověď k tématu, čímž odpověď upravíte.

 

 

3. Chcete-li neschválenou odpověď schválit, klikněte pod ní na tlačítko Schválit. Zobrazí se neschválená odpověď.

 

 

4. V rozevírací nabídce Schváleno? nahoře vyberte možnost Ano, čímž odpověď schválíte a zveřejníte. Vyberete-li Ne, odpověď zamítnete.

 

 

5. Poté, co z rozevírací nabídky Schváleno? vyberete možnost Ano nebo Ne, klikněte na tlačítko Odevzdat odpověď k tématu. Odpověď tím schválíte, nebo odstraníte.

 

 

6. Schválená odpověď bude zveřejněna v diskuzi. U odmítnuté odpovědi bude moderátor požádán o její odstranění nebo uložení na později.

 

 

 

7. Moderátor může odpověď nebo neschválenou odpověď odstranit také kliknutím na tlačítko Smazat pod odpovědí.

 

 

8. Zobrazí se výzva. Chcete-li odpověď odstranit, klikněte na OK.

 

 

Varování: Odstraníte-li odpověď, ke které jsou již přidány reakce, budou smazány i všechny tyto reakce.

 

Poté, co odpověď schválíte, jí bude přiřazeno číslo a bude přidána do diskuzního vlákna.

Last modified

Tags

This page has no custom tags.

Classifications

(not set)