How can we help?

undraw_new_message_2gfk.png
We’re moving our guides on 9th March 2019. See a preview of their new home at help.turnitin.com.
Home > User Guides > Translated Guides > Polski > Administratorzy > Statystyki konta

Statystyki konta

Statystyki konta przedstawiają przegląd statystyk dotyczących wykorzystania konta i inne podobne statystyki dotyczące Twojego konta. Na przykład możesz zobaczyć zajęcia z największą liczbą zgłoszeń na dany okres i zajęcia, które mają najwięcej zgłoszeń z uwagami wśród innych statystycznych podsumowań.

Ustawianie zakresu dat

 

Wybierając zakres dat można wybrać jeden z zestawów predefiniowanych opcji lub ustawić własne.

 

1. Na stronie głównej administratora kliknij przycisk Statystyki konta, które chcesz wyświetlić.

 

 

2. Wybierz zakres dat dla wyświetlanych danych na stronie Statystyki konta.

 

 

3. Wybierz zakres dat, dla których chcesz wyświetlić statystyki.

 

3a. Aby wybrać własny zakres dat, wybierz datę rozpoczęcia i zakończenia z kalendarza.

 

3b. Aby wybrać predefiniowany zakres dat, wybierz odpowiedni zakres z opcji na prawo od kalendarza.

 

 

4. Wybierz Zastosuj, aby ustawić daty, dla których mają być wyświetlane statystyki.

Zobacz pełny raport

 

Możesz pobrać kopię pełnego raportu statystycznego, wybierając przycisk Pobierz pełny raport.

 

1. Kliknij przycisk Pobierz pełną wersję raportu.

 

Możesz wybrać sposób organizacji danych z raportu. Każda opcja umożliwi dostęp do posortowanych według miesiąca danych poszczególnych aspektów Turnitin. Możesz uporządkować dane tak, aby były wyświetlane według następujących kategorii:    

 

Konto - Przeglądane konto    

Klasa - Każda aktywna klasa we wskazanym okresie    

Instruktor - Każdy instruktor przypisany do konta    

Integracja - Każdy typ integracji aktywny na koncie

 

 

2. Rozpocznie się pobieranie raportu w formacie .csv. Będziesz mógł go otworzyć w wybranym przez siebie arkuszu kalkulacyjnym.

Statystyki przesłanych prac


 

W sekcji Statystyki przesłanych prac jest wyświetlanych pięć klas z największą liczbą prac, które należą do Twojego konta.

Raporty wysokiego podobieństwa

 

Sekcja Statystyki podobieństw pokazuje pięć klas o największej, proporcjonalnie liczbie zgłoszeń, które otrzymały indeks podobieństwa większy lub równy progowi wysokiego podobieństwa.

 

Na przykład, jeśli ustawisz próg wysokiego podobieństwa na poziomie 20%, w tabeli zostanie wyświetlone pięć klas o największej liczbie prac z indeksem podobieństwa równym lub większym niż ten procent. Jeśli klasa „Geografia" ma cztery zgłoszenia, które otrzymały wartości 21%, 23% i 25%, będzie wyświetlana na wyższej pozycji w tabeli niż klasa „Technologia", która ma trzy zgłoszenia o wartościach 95%, 82% i 99%.

Przesłane prace ze statystykami opinii

 

 

Sekcja Przesłane prace ze statystykami opinii zawiera pięć klas, które przekazały opinie do większości prac w wybranym zakresie dat.

Definicje terminów odnoszących się do danych statystycznych konta

 

Wszystkie dane statystyczne dotyczą aktywnych klas w okresie (zakres dat) określonym przed pobraniem raportu z danymi statystycznymi.

 

Zawarte w raporcie dane statystyczne odnoszą się do aktywnych klas i pochodzą z okresu wyznaczanego przez datę rozpoczęcia, która jest wcześniejsza niż określony zakres dat albo w nim zawarta, oraz datę zakończenia, która jest zawarta w tym zakresie albo późniejsza.

Definicje odnoszące się do pełnego raportu

 

Konto główne: Konto, w ramach którego zostały utworzone subkonta. Jeżeli na koncie głównym nie ma żadnych subkont, w kolumnach Konto główne i Konto będzie widoczna ta sama nazwa i taki sam identyfikator. Ponieważ konto główne nie może mieć konta macierzystego, kolumna Konto macierzyste pozostanie pusta.

 

Konto macierzyste: Zbiorcze konto obejmujące wiele kont placówki bądź kont wydziałowych. Instruktor nie może bezpośrednio dołączyć do tego typu konta. Musi zostać dodany do konta placówki albo konta wydziałowego. Jeżeli dane konto jest kontem głównym, kolumna Konto macierzyste będzie pusta.

Konto: Indywidualne konto Turnitin, które może posiadać instruktor i za jego pośrednictwem uzyskać dostęp do produktów Turnitin. Może być subkontem albo kontem głównym.

 

Miesiąc: Każdy miesiąc w wybranym zakresie dat jest wyświetlany w oddzielnym wierszu. Jeżeli jako zakres dat zostanie przykładowo wybrany okres od 14 stycznia do 19 marca, raport będzie zawierał trzy wiersze z danymi statystycznymi. W pierwszym wierszu będą wyświetlane dane statystyczne z 18 dni miesiąca stycznia, w drugim dane z całego miesiąca lutego, zaś w trzecim dane z 19 dni marca.

 

Aktywne klasy: Liczba klas z co najmniej jedną dowolną aktywnością (wysyłka, oceny, utworzenie zadania, nowi studenci itd.) w wybranym zakresie dat.

 

Aktywni instruktorzy: Liczba niepowtarzalnych instruktorów przypisanych do aktywnych klas.

 

Wysyłki: Liczba wysyłek do aktywnych klas.

 

Raporty podobieństwa: Liczba raportów podobieństwa wygenerowanych oraz ponownie wygenerowanych dla aktywnych klas. Statystyka uwzględnia podział na standardowe zakresy wyniku podobieństwa: niebieski zakres (0%), zielony zakres (1–24%), żółty zakres (25–49%), pomarańczowy zakres (50–74%) oraz czerwony zakres (75–100%).

Wysyłki z opinią: Liczba wysyłek, które zawierają opinię instruktora w dowolnej formie (komentarze QuickMark, komentarze w dymkach, komentarze głosowe, przekreślenia tekstu itp.).

 

Wysyłki ocenione za pomocą arkusza: Liczba wysyłek, w przypadku których do obliczenia oceny pracy studenta użyto arkusza.

 

Łączna liczba opinii (komentarze i poprawki): Łączna liczba opinii (niezależnie od ich formy), które zostały wystawione w ramach konta. Komentarze i poprawki obejmują następujące elementy: komentarze podsumowujące, komentarze głosowe, komentarze QuickMark, komentarze w dymkach, komentarze w tekście, komentarze ETS e-rater, przekreślenia tekstu i poprawki formularza oceny.

 

Recenzje koleżeńskie: Liczba recenzji koleżeńskich utworzonych zarówno przez studentów, jak i instruktorów.

Definicje odnoszące się do omówienia danych statystycznych

 

Raporty podobieństwa z najwyższym wynikiem: Lista maksymalnie pięciu aktywnych klas, dla których wyniki raportów podobieństwa są najwyższe — równe bądź wyższe niż wartość progowa wysokiego podobieństwa. Statystyka uwzględnia wszystkie aktywności wymagające wygenerowania i ponownego wygenerowania raportu podobieństwa, w tym wykluczenia dokonane w przeglądarce dokumentów i prace ponowne wysłane przez studentów.

 

Najwięcej wysyłek: Lista maksymalnie pięciu aktywnych klas, które dokonały największej liczby wysyłek.

 

Najwięcej wysyłek z opinią: Lista maksymalnie pięciu wysyłek, które otrzymały opinię instruktora w dowolnej formie (komentarze QuickMark, komentarze w dymkach, komentarze głosowe, przekreślenia tekstu itp.).

Last modified

Tags

This page has no custom tags.

Classifications

(not set)