How can we help?

Home > User Guides > Translated Guides > Polski > Wykładowcy > Turnitin Feedback Studio Instruktor > Arkusze i formularze oceny

Arkusze i formularze oceny

Arkusze i formularze oceny

 

Przy aktywnym panelu bocznym narzędzi do oceniania przejdź do sekcji Arkusz/Formularz oceny. Można wybrać spośród zestawu arkuszy używanych wcześniej lub uruchomić Menedżera arkuszy i formularzy, aby utworzyć własny.

Arkusze

 

Karty wyników arkusza pomagają ocenić pracę studenta w oparciu o zdefiniowane kryteria i skale.

 

Istnieją trzy typy kart wyników arkusza:

 

Arkusz standardowy: pozwala wprowadzić wartości skali i wartości procentowe kryteriów. Maksymalna wartość dla arkusza standardowego będzie taka sama jak najwyższa wprowadzona wartość skali.

 

Arkusz jakościowy: pozwala utworzyć arkusz, który nie zawiera wyników liczbowych.

 

Arkusz niestandardowy: pozwala wprowadzić dowolną wartość bezpośrednio do komórek arkusza. Maksymalna wartość dla arkusza niestandardowego będzie sumą najwyższych wartości wprowadzonych w każdym z rzędów kryteriów.

 

Tworzenie karty wyników arkusza standardowego

 

1. Na pasku narzędzi do oceniania online wybierz ikonę arkusza, aby otworzyć panel boczny Arkusz.

 

 

2. Kliknij ikonę koła zębatego w panelu bocznym Arkusz/Formularz, aby otworzyć Menedżera arkuszy i formularzy.

 

 

Informacja: Jeśli arkusz jest już przypisany do zadania, ikonę koła zębatego można znaleźć w tym samym miejscu.

 

 

 

3. Kliknij ikonę menu w lewym górnym rogu Menedżera arkuszy i formularzy.

 

 

4. Kliknij polecenie Utwórz nowy arkusz w górnej części listy rozwijanej menu.

 

 

 

 

5. Kliknij strzałkę rozwijaną Wynik w prawym górnym rogu Menedżera, aby wybrać arkusz, który chcesz utworzyć.

 

 

6. Wprowadź nazwę arkusza, klikając w obszarze Wpisz nazwę arkusza tutaj w lewym górnym rogu Menedżera arkuszy i formularzy. Aby zapisać tytuł, kliknij w dowolnym miejscu poza polem tekstowym.

 

 

7. Aby edytować nazwę, opis, wartość skali lub wartość procentową kryterium, kliknij bezpośrednio w polu tekstowym i rozpocznij wpisywanie. Kliknij w dowolnym miejscu poza polem tekstowym, aby zakończyć edycję. Możesz również kliknąć ikonę kosza w lewym dolnym rogu, aby usunąć kryterium.

 

 

 

 

8. Aby wstawić dodatkowe rzędy kryteriów, kliknij ikonę + po prawej stronie nagłówka Kryteria.

 

 

 

9. Aby wstawić dodatkowe kolumny skali, kliknij ikonę + po prawej stronie nagłówka Skala.

 

 

10. Po ukończeniu arkusza kliknij przycisk Zapisz w prawym dolnym rogu Menedżera arkuszy i formularzy.

 

 

11. Kliknij przycisk Zamknij, aby wyjść z Menedżera arkuszy i formularzy.

Ocenianie za pomocą suwaków

 

Do arkusza można przypisać wynik przy użyciu suwaków arkusza.

 

1. Na pasku narzędzi oceniania online wybierz ikonę arkusza, aby otworzyć panel boczny Arkusz.

 

 

2. Określ wynik przy użyciu suwaków arkusza. Kliknij niebieskie kółko i przeciągnij je do odpowiedniego wyniku. Ewentualnie wystarczy kliknąć wynik, który chcesz przyznać, co spowoduje przesunięcie suwaka do odpowiedniej pozycji na skali.

 

 

 

3. Kliknij przycisk Wprowadź do oceny w dolnej części panelu z wynikiem arkusza, aby obliczyć ocenę zadania. Wynik zmieni się w zależności od wartości podanych dla każdego kryterium.

 

Informacja: Jeśli zadanie otrzyma 4 z 5 we wszystkich kryteriach arkusza, a zadanie to jest warte 100 punków, wtedy ocena końcowa wyniesie 80.

 

Formularze oceny

 

Formularze oceny zapewniają możliwość przekazania opinii i wyników studentom na podstawie zestawu kryteriów.

Tworzenie formularza oceny

 

1. Na pasku narzędzi oceniania online wybierz ikonę arkusza, aby otworzyć panel boczny Arkusz.

 

 

 

 

2. Kliknij ikonę koła zębatego w panelu bocznym Arkusz/Formularz, aby otworzyć Menedżera arkuszy i formularzy.

 

 

Informacja: Jeśli arkusz jest już przypisany do zadania, ikonę koła zębatego można znaleźć w tym samym miejscu.

 

 

 

3. Kliknij ikonę menu w lewym górnym rogu Menedżera arkuszy i formularzy.

 

 

 

 

4. Kliknij polecenie Utwórz nowy formularz oceny w menu.

 

 

 

5. Wprowadź nazwę formularza oceny, klikając w obszarze Wpisz nazwę formularza oceny tutaj w lewym górnym rogu Menedżera arkuszy i formularzy. Kliknij w dowolnym miejscu poza polem tekstowym, aby zapisać.

 

 

6.

 

6a. Tytuły i opisy kryterium można edytować, klikając w odpowiednich polach tekstowych. Kliknij w dowolnym miejscu poza polami tekstowymi, aby zapisać.

 

 

6b. Dodatkowe kryteria można wstawić, klikając ikonę „+”.

 

 

7. Wybierz, czy chcesz włączyć lub wyłączyć naliczanie wyników w prawym górnym rogu ekranu, zaznaczając lub odznaczając pole wyboru Włącz naliczanie wyników.

 

 

 

 

 

8. Po zakończeniu edycji wszystkich tytułów i opisów kryteriów kliknij przycisk Zapisz.

 

Ocenianie w formularzu oceny

 

1. Kliknij ikonę arkusza na pasku narzędzi do oceniania online, aby przejść do panelu bocznego Arkusz.

 

 

2.

2a. Aby oceniać za pomocą formularza oceny, upewnij się, że formularz jest dołączony do zadania.

 

 

 

2b. Jeśli formularz oceny nie jest dołączony do zadania, wybierz tytuł formularza oceny. Pojawi się okienko z prośbą o potwierdzenie nowego załącznika. Kliknij przycisk Potwierdź.

 

 

 

 

3.

 

3a. Aby oceniać za pomocą formularza oceny, kliknij pole tekstowe dla każdego kryterium i rozpocznij wpisywanie.

 

3b. Jeśli formularz oceny ma włączone naliczanie wyników, wprowadź ocenę, jaką student powinien zdobyć dla każdego kryterium.

 

 

4. Kliknij przycisk Wprowadź do oceny w górnej części panelu bocznego formularza oceny, aby uwzględnić tę wartość w łącznej wartości punktowej zadania.

 

 

 

Ocenianie w Menedżerze rozwiniętych arkuszy i formularzy oceny

 

Rozwiniętego arkusza można używać w osobnym oknie, aby oceniać prace bardziej efektywnie. Student, którego obecnie oceniasz, jest widoczny w prawym górnym rogu rozwiniętego arkusza. Można również przejść do innych wysyłek przy użyciu standardowych opcji nawigacji.

 

1. Na pasku narzędzi do oceniania online wybierz ikonę arkusza, aby otworzyć panel boczny Arkusz i formularz oceny.

 

 

 

2. Aby wyświetlić rozwinięty arkusz lub formularz oceny w innym oknie, kliknij ikonę rozwijania po prawej stronie aktualnie wybranego tytułu arkusza lub formularza oceny.

 

 

3. Twój arkusz lub formularz oceny zostanie otwarty w nowym oknie.

 

3a. Podczas oceniania za pomocą arkusza kliknij opis odpowiedniego kryterium, aby przyznać studentowi poszczególne wyniki.

 

3b. Alternatywnie podczas oceniania za pomocą formularza oceny użyj opisu każdego kryterium, aby dodać komentarze i/lub ocenić pracę.

 

 

4. Kliknij przycisk Wprowadź do oceny, aby obliczyć ocenę zadania. Wynik zmieni się w zależności od wartości podanych dla każdego kryterium.

 

 

5. Kliknij przycisk Zamknij, aby opuścić rozwinięty arkusz.

 

 

Last modified

Tags

This page has no custom tags.

Classifications

(not set)