How can we help?

Home > User Guides > Translated Guides > Polski > Wykładowcy > Turnitin Feedback Studio Instruktor > Wyświetlanie Raportu podobieństwa

Wyświetlanie Raportu podobieństwa

Wyświetlanie Raportu podobieństwa

 

Wynik podobieństwa jest wartością procentową treści pracy, która odpowiada zawartości baz danych Turnitin. Nie jest oceną tego, czy praca zawiera treści stanowiące plagiat. Raport podobieństwa pozwala instruktorom łatwo znaleźć dopasowania lub podobny tekst w przesłanych pracach.

Przeglądanie dopasowań  

1. Przegląd dopasowań umożliwia analizę wszystkich dopasowań, które zostały znalezione w danej pracy. Aby wyświetlić przegląd dopasowań, kliknij czerwony wynik podobieństwa na pasku narzędzi podobieństwa. Spowoduje to zaznaczenie wszystkich dopasowań występujących w pracy.

 

 

2. Wszystkie dopasowania są wyświetlane w kolejności malejącej w panelu bocznym Przegląd dopasowań.
 

3. Aby zapoznać się z każdym dopasowaniem bardziej szczegółowo, kliknij strzałkę po prawej stronie poszczególnych wartości procentowych.

 

 

4. Wykaz dopasowań zawiera wszystkie źródła zidentyfikowane dla każdego dopasowania. Aby wyświetlić źródła na samej pracy, kliknij dowolne źródło w wykazie dopasowań.

 

 

5. Na pracy pojawi się okienko źródła, prezentując pasujący tekst, który został zidentyfikowany. Aby zapoznać się z pełnym źródłem, kliknij ikonę książki w prawym górnym rogu okienka. Dostęp do tego okienka źródła można również uzyskać z poziomu pracy, klikając czerwoną flagę na lewo od zaznaczonego tekstu.

 

Informacja: Aby przełączyć się między źródłami, kliknij lewą lub prawą strzałkę w okienku źródła.

 

 

 

 

6. Pełny tekst źródłowy można teraz wyświetlić w panelu bocznym Pełny tekst źródłowy, z całym pasującym tekstem zaznaczonym kolorem czerwonym.

 

 

Informacja: Aby przejść do witryny internetowej, na której zostało zidentyfikowane dopasowanie, kliknij hiperłącze źródła w okienku źródła lub panelu bocznym.

Przeglądanie źródeł

 

W panelu bocznym Wszystkie źródła wszystkie źródła są wyświetlane i posortowane od najwyższej wartości procentowej do najniższej. Należy kliknąć źródło, aby pokazać jego dopasowania w pracy. Do przeglądania służy pasek nawigacyjny u góry strony.

 

1. Aby zobaczyć wszystkie źródła, kliknij czerwoną ikonę Wszystkie źródła na pasku narzędzi podobieństwa.

 

 

 

 

2. Wszystkie źródła są wyświetlane w panelu bocznym Wszystkie źródła. Lista źródeł zostanie wyświetlona w kolejności malejącej.

 

 

3. Aby obejrzeć każde dopasowanie w obrębie wybranego źródła, użyj strzałek nawigacyjnych u góry panelu bocznego Wszystkie źródła.

 

Filtrowanie raportu podobieństwa

Dokonywanie wykluczeń według typu tekstu

 

1. Kliknij czerwoną ikonę Filtr na pasku narzędzi podobieństwa.

 

 

2. W panelu bocznym Filtry i ustawienia użyj pól wyboru do wprowadzenia wykluczeń bibliografii i cytatów na raporcie podobieństwa.

 

 

3. Kliknij przycisk Wprowadź zmiany, aby potwierdzić tę zmianę. Spowoduje to ponowne utworzenie raportu podobieństwa, który uwzględni wprowadzone wykluczenia.

 

Dokonywanie wykluczeń według ilości

 

1. Kliknij czerwoną ikonę filtr na pasku narzędzi podobieństwa.

 

 

2. W panelu bocznym Filtry i ustawienia użyj przycisków opcji i pół tekstowych do wprowadzenia wykluczeń dotyczących raportu. Można wykluczyć źródła, które zawierają mniej wyrazów niż określona ilość wyrażona liczbą lub procentowo.

 

Na przykład filtrowanie według 10 wyrazów spowoduje wykluczenie wszystkich źródeł, które zawierają łączną liczbę pasujących słów mniejszą niż 10.

 

 

3. Kliknij przycisk Wprowadź zmiany, aby potwierdzić tę zmianę. Spowoduje to ponowne utworzenie raportu podobieństwa, który uwzględni wprowadzone wykluczenia.

 

Zaznaczanie wielokolorowe raportu podobieństwa

 

1. Aby zastosować zaznaczanie wielokolorowe w raporcie podobieństwa, kliknij czerwoną ikonę Filtr na pasku narzędzi podobieństwa.

 

 

2. W panelu bocznym Filtry i ustawienia użyj pola wyboru Zaznaczanie wielokolorowe, aby włączyć i wyłączyć zaznaczanie wielokolorowe w raporcie podobieństwa.

 

 

3. Dopasowania w pracy można teraz zróżnicować oprócz ilości, także według koloru.

 

Generowanie nowego raportu podobieństwa

 

Jeśli uważasz, że do naszej bazy danych mogły zostać dodane treści (witryna internetowa, artykuł z czasopisma lub nawet kolejna praca studenta), co mogłoby wpłynąć na wynik podobieństwa pracy, możesz wygenerować nowy raport podobieństwa z panelu Filtry i ustawienia.

 

 

1. Kliknij czerwoną ikonę Filtr na pasku narzędzi podobieństwa.

 

 

2. W panelu bocznym Filtry i ustawienia kliknij przycisk Nowy Raport, aby wygenerować nowy raport.

 

 

3. Kliknij przycisk OK, aby wygenerować nowy raport i zastąpić nim poprzedni raport, albo kliknij przycisk Anuluj, aby zrezygnować.

 

Informacja: Zaleca się generowanie nowego raportu tylko wtedy, gdy istnieją podstawy, aby uważać, że do bazy danych zostały dodane nowe treści.

 

 

 

 

Wykluczanie źródeł

Wykluczanie źródeł w panelu Przegląd dopasowań

 

1. Aby wykluczyć źródła z raportu podobieństwa przy użyciu panelu bocznego Przegląd dopasowań, kliknij czerwony numeryczny wynik podobieństwa na pasku narzędzi podobieństwa. Jeśli warstwa podobieństwa była nieaktywna, zostanie teraz aktywowana, co spowoduje zaznaczenie wszystkich dopasowań w pracy.

 

 

2. Wszystkie dopasowania zostaną wyświetlone w panelu bocznym Przegląd dopasowań.

 

 

 

 

3. Aby zapoznać się z każdym dopasowaniem bardziej szczegółowo i wykluczyć źródła, kliknij strzałkę po prawej stronie odpowiedniej wartości procentowej podobieństwa.

 

 

4. Na dole panelu bocznego Wykaz dopasowań kliknij przycisk Wyklucz źródła.

 

 

5. Zaznaczając odpowiednie pola wyboru, wybierz źródło(-a), które chcesz wykluczyć z raportu podobieństwa pracy, a następnie kliknij czerwony przycisk Wyklucz.

 

 

Informacja: Kliknięcie przycisku Wyklucz (x) spowoduje ponowne obliczenie wyniku podobieństwa.

 

Wykluczanie źródeł w panelu Wszystkie źródła

 

1. Aby wykluczyć źródła z raportu podobieństwa przy użyciu panelu bocznego Wszystkie źródła, kliknij ikonę wykresu na pasku narzędzi podobieństwa. Jeśli warstwa podobieństwa była nieaktywna, zostanie teraz aktywowana, co spowoduje zaznaczenie wszystkich dopasowań w pracy.

 

 

2. Kliknij przycisk Wyklucz źródła w dolnej części panelu bocznego Wszystkie źródła.

 

 

3. Zaznaczając odpowiednie pola wyboru, wybierz źródła, które chcesz wykluczyć z raportu podobieństwa.

 

 

4. Kliknij czerwony przycisk Wyklucz (x) w dolnej części panelu bocznego Wszystkie źródła. Przycisk będzie wskazywać liczbę źródeł, które mają zostać wykluczone. Alternatywnie kliknij przycisk Anuluj, aby usunąć zaznaczenie wybranych pozycji.

 

  

 

Informacja: Kliknięcie przycisku Wyklucz (x) spowoduje ponowne obliczenie wyniku podobieństwa.

 

 

 

 

Przeglądanie wykluczonych źródeł

 

1. Kliknij czerwoną ikonę Wyklucz na pasku narzędzi podobieństwa.

 

 

2.

 

2a. Jeśli żadne źródła nie zostały przez ciebie wykluczone z raportu podobieństwa, w panelu bocznym Wykluczone źródła znajdzie się informacja, że Żadne źródła nie zostały wykluczone dla tego raportu.

 

 

2b. Jeśli jakieś źródła zostały przez ciebie wykluczone z raportu podobieństwa, możesz znaleźć listę wykluczonych źródeł w panelu bocznym Wykluczone źródła.

 

 

 

3.

3a. Aby przywrócić tylko niektóre z wykluczonych źródeł, zaznacz pola wyboru obok odpowiednich źródeł. Kliknij przycisk Przywróć, aby kontynuować.

 

3b. Aby przywrócić wszystkie z wykluczonych źródeł na liście, kliknij przycisk Przywróć wszystko.

 

Informacja: Nie trzeba odświeżać raportu podobieństwa, aby zobaczyć przywrócone pozycje.

 

Last modified

Tags

This page has no custom tags.

Classifications

(not set)