How can we help?

Home > User Guides > Translated Guides > Tiếng Việt > Học sinh > Turnitin Feedback Studio > Công cụ Nộp bài

Công cụ Nộp bài

 

Bạn có thể tìm thấy các Công cụ Nộp bài ở cuối thanh công cụ sản phẩm Turnitin Feedback Studio, nơi bạn có thể tải bài về và xem thông tin chi tiết hơn về bài nộp của mình.

 

Screen Shot 2015-11-19 at 11.33.51 AM.png

Tải về Bài của Bạn

 

1. Nhấp vào biểu tượng tải về ở cuối thanh công cụ sản phẩm.

 

Screen Shot 2015-11-19 at 11.37.10 AM.png

 

2. Chọn để tải về dạng xem hiện tại của bài (bao gồm sự tương đồng, điểm và phản hồi ETS), bài đã gửi ban đầu cho Turnitin hay biên nhận điện tử cho bài nộp.

 

Xem Thông tin Bài nộp

 

1. Nhấp vào biểu tượng i hình tròn ở cuối thanh công cụ sản phẩm.

 

Screen Shot 2015-11-19 at 11.41.13 AM.png

 

2. Ô Thông tin Bài nộp hiển thị toàn bộ thông tin mà chúng tôi có về bài của bạn, như ngày nộp, ngày chấm điểm cuối cùng và số từ.

 


 

Last modified

Tags

This page has no custom tags.

Classifications

(not set)