How can we help?

Home > User Guides > Translated Guides > Tiếng Việt > Người hướng dẫn > Turnitin Feedback Studio > Sử dụng các Lớp

Sử dụng các Lớp

 

Các lớp cho phép bạn xem nhiều dịch vụ cùng lúc. Bạn có thể bật và tắt các lớp bằng thanh công cụ sản phẩm hoặc bảng điều khiển bên Các lớp Hiện hoạt.

Bật Lớp

Dùng Thanh công cụ

 

Thanh công cụ dịch vụ giúp bạn chuyển giữa các lớp dễ dàng hơn và bạn có thể làm như vậy từ biểu tượng các lớp ở đầu từng mục dịch vụ.

 

1. Tìm bộ chuyển lớp đối với dịch vụ bạn muốn kích hoạt hoặc vô hiệu. Nếu bộ chuyển lớp có màu lục, đỏ hoặc tía thì nghĩa là lớp dịch vụ đang hoạt động.

 

Chấm điểm trực tuyến

Tương đồng

Screen Shot 2015-11-18 at 10.42.03 AM.png

Screen Shot 2015-11-18 at 10.42.22 AM.png

 

2. Nếu lớp có màu đen thì dịch vụ đang không hoạt động. Dịch vụ sẽ được kích hoạt khi bạn nhấp vào biểu tượng lớp màu đen bên trên dịch vụ đó.

 

Screen Shot 2015-11-18 at 10.53.50 AM.png

 

3. Trong ví dụ bên dưới, mục tương đồng đang hoạt động nhưng chấm điểm trực tuyến và e-rater® đang không hoạt động.


 

Dùng Bảng điều khiển Bên Lớp Hiện hoạt

 

1. Nhấp vào biểu tượng lớp ở phía trên cùng của thanh công cụ để mở bảng điều khiển bên Các lớp Hiện hoạt.

 

Screen Shot 2015-12-01 at 3.42.42 PM.png

 

2. Các dịch vụ sẵn có được hiển thị dọc hộp kiểm. Nhấp vào các hộp kiểm phù hợp để kích hoạt hoặc vô hiệu các dịch vụ mà bạn chọn.

 

Trong ví dụ bên dưới, các lớp tương đồng vàchấm điểm trực tuyến đang hoạt động nhưng e-rater không hoạt động.

 

 

Bạn sẽ thấy hình minh họa một bài, trong đó tất cả các lớp đều hoạt động.

 

Last modified

Tags

This page has no custom tags.

Classifications

(not set)