How can we help?

Home > User Guides > Translated Guides > Tiếng Việt > Người hướng dẫn > Turnitin Feedback Studio > Thang Đánh giá và Biểu mẫu Chấm điểm

Thang Đánh giá và Biểu mẫu Chấm điểm

 

Với bảng điều khiển bên công cụ chấm điểm đang hiện hoạt, chuyển sang mục Thang đánh giá/Biểu mẫu Chấm điểm. Bạn có thể chọn từ bộ thang đánh giá mà đã dùng trước kia hoặc khởi chạy Trình quản lý Thang đánh giá và Biểu mẫu để tạo cho riêng mình.

Thang Đánh giá

 

Thẻ điểm thang đánh giá giúp đánh giá việc học tập của học sinh, dựa trên các tiêu chí và thang điểm đã được xác định.

 

Có ba loại thẻ điểm thang đánh giá:

 

Thang đánh giá chuẩn: cho phép bạn nhập các giá trị thang điểm và tỷ lệ tiêu chí. Giá trị cao nhất dành cho thang đánh giá tiêu chuẩn sẽ giống như giá trị thang điểm cao nhất đã được nhập vào.

 

Thang đánh giá định tính: cho phép bạn tạo thang đánh giá không có chấm điểm số.

 

Thang đánh giá tùy chỉnh: cho phép nhập giá trị bất kỳ trực tiếp vào các ngăn thang đánh giá. Giá trị cao nhất dành cho thang đánh giá tùy chỉnh sẽ là tổng giá trị thang điểm cao nhất đã được nhập vào từng dòng tiêu chí.

 

Tạo Thẻ điểm Thang đánh giá Chuẩn

 

1. Từ thanh công cụ chấm điểm trực tuyến, chọn biểu tượng thang đánh giá để mở bảng điều khiển bên Thang đánh giá.

 

 

2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng trong bảng điều khiển bên Thang Đánh giá/Biểu mẫu để mở Trình quản lý Thang đánh giá và Biểu mẫu.

 

 

Ghi chú: Nếu thang đánh giá được gán cho bài tập thì bạn có thể tìm thấy biểu tượng bánh răng cùng một nơi.

 

3. Nhấp vào biểu tượng trình đơn ở góc trên bên trái của Trình quản lý Thang đánh giá và Biểu mẫu.

 


 

4. Nhấp vào Tạo thang đánh giá mới ở phía đầu danh sách trình đơn thả xuống.

 

 

5. Nhấp vào mũi tên thả xuống Chấm điểm ở góc trên cùng bên phải của Trình quản lý để chọn thang đánh giá mà bạn muốn tạo.

 

 

6. Nhập tên thang đánh giá bằng cách nhấp vào Nhập tên thang đánh giá tại đây ở trên cùng bên trái của Trình quản lý Thang đánh giá và Biểu mẫu. Để lưu tiêu đề, nhấp vào vị trí bất kỳ bên ngoài trường văn bản.

 


 

7. Để sửa tên, mô tả, giá trị thang đánh giá hoặc giá trị tỷ lệ tiêu chí của tiêu chí, nhấp trực tiếp vào trường văn bản và bắt đầu nhập. Nhấp vào vị trí bất kỳ bên ngoài trường văn bản để kết thúc chỉnh sửa. Bạn cũng có thể nhấp vào biểu tượng thùng rác ở dưới cùng bên trái để xóa một tiêu chí.

 

 

8. Để thêm các dòng tiêu chí bổ sung, nhấp vào biểu tượng + ở bên phải của tiêu đề Tiêu chí.

 


 

9. Để thêm các cột thang điểm bổ sung, nhấp vào biểu tượng + ở bên phải của tiêu đề Tiêu chí.

 

 

10. Khi thang đánh giá được hoàn tất, nhấpvào Lưu ở phía dưới bên phải của trình quản lý Thang đánh giá và Biểu mẫu.

 

 

11. Nhấp vào Đóng để thoát khỏi trình quản lý Thang đánh giá và Biểu mẫu

Chấm điểm bằng Con trượt

 

Bạn có thể gán điểm vào thang đánh giá khi dùng con trượt thang đánh giá.

 

1. Từ thanh công cụ chấm điểm trực tuyến, chọn biểu tượng thang đánh giá để mở bảng điều khiển bên Thang đánh giá.

 

 

2. Đặt điểm bằng con trượt thang đánh giá. Nhấp vào hình tròn màu lam và kéo tới đúng điểm. Cách khác: chỉ cần nhấp vào điểm bạn muốn chấm, con trượt sẽ di chuyển đến vị trí đó trên thang điểm.

 


 

3. Nhấp vào Áp dụng để chấm điểm ở cuối bảng điều khiển điểm thang đánh giá để tính toán điểm bài tập. Điểm sẽ thay đổi tùy thuộc vào giá trị được cung cấp cho từng tiêu chí.

 

Ghi chú: Nếu bài tập nhận 4 trong số 5 trong toàn bộ các tiêu chí trong thang đánh giá và bài tập đáng được 100 điểm thì điểm cuối cùng sẽ là 80.

 

Các Biểu mẫu Chấm điểm

 

Biểu mẫu Chấm điểm cho bạn khả năng phản hồi dạng tự do và cho điểm học sinh bằng bộ tiêu chí.

Tạo Biểu mẫu Chấm điểm

 

1. Từ thanh công cụ chấm điểm trực tuyến, chọn biểu tượng thang đánh giá để mở bảng điều khiển bên Thang đánh giá.

 

 

2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng trong bảng điều khiển bên Thang Đánh giá/Biểu mẫu để mở Trình quản lý Thang đánh giá và Biểu mẫu.

 

 

Ghi chú: Nếu thang đánh giá được gán cho bài tập thì bạn có thể tìm thấy biểu tượng bánh răng cùng một nơi.


 

3. Nhấp vào biểu tượng trình đơn ở trên cùng bên trái của Trình quản lý Thang đánh giá và Biểu mẫu.

 

 

4. Nhấp vào Tạo biểu mẫu chấm điểm mới từ trình đơn

 


 

5. Nhập tên cho biểu mẫu chấm điểm bằng cách nhấp vào Nhập tên biểu mẫu chấm điểm tại đây ở trên cùng bên trái của Trình quản lý Thang đánh giá và Biểu mẫu. Nhấp vào vị trí bất kỳ bên ngoài trường văn bản để lưu.

 

 

6.

 

6a. Sửa các tiêu đề tiêu chí và mô tả bằng cách nhấp vào các trường văn bản. Nhấp vào vị trí bất kỳ bên ngoài các trường văn bản để lưu.

 


 

6b. Thêm tiêu chí bổ sung bằng cách nhấp vào biểu tượng '+'

 

 

7. Chọn cho phép hoặc vô hiệu chấm điểm ở trên cùng bên phải của màn hình, dùng hộp kiểm Cho phép chấm điểm.

 

 

8. Khi toàn bộ các tiêu đề tiêu chí và mô tả đã được sửa, nhấp vào Lưu.

 

Chấm điểm trong Biểu mẫu Chấm điểm

 

1. Nhấp vào biểu tượng thang đánh giá từ thanh công cụ chấm điểm trực tuyến để điều hướng tới bảng điều khiển bên Thang đánh giá

 

 

2.

2a. Để chấm điểm bằng biểu mẫu chấm điểm, hãy đảm bảo mẫu này được đính kèm vào bài tập.

 

 

 

2b. Nếu biểu mẫu chấm điểm không được đính kèm vào bài tập thì hãy chọn tiêu đề biểu mẫu chấm điểm. Hộp bật lên sẽ đề nghị bạn xác nhận nội dung đính kèm. Nhấp vào Xác nhận.

 

 

3.

 

3a. Để chấm điểm bằng biểu mẫu chấm điểm, nhấp vào ô văn bản cho từng tiêu chí và bắt đầu nhập.

 

3b. Nếu biểu mẫu chấm điểm cho phép chấm điểm thì nhập điểm mà học sinh cần đạt cho từng tiêu chí.

 


 

4. Nhấp vào nút Áp dụng để chấm điểm ở đầu bảng điều khiển bên biểu mẫu chấm điểm để áp dụng giá trị này vào giá trị tổng điểm của bài tập.

 

Chấm điểm trong Trình quản lý Thang đánh giá và Biểu mẫu Mở rộng

 

Bạn có thể dùng Thang đánh giá Mở rộng trong cửa sổ riêng để chấm điểm các bài hiệu quả hơn. Học sinh mà bạn đang chấm điểm có thể hiển thị ở góc trên bên phải của Thang đánh giá Mở rộng. Bạn cũng có thể điều hướng tới các bài nộp khác khi dùng các tùy chọn điều hướng chuẩn.

 

1. Từ thanh công cụ chấm điểm trực tuyến, chọn biểu tượng thang đánh giá để mở bảng điều khiển bên Thang đánh giá và Biểu mẫu Chấm điểm.

 

 

2. Để xem thang đánh giá và biểu mẫu chấm điểm mở rộng trong cửa sổ khác, nhấp vào biểu tượng mở rộng bên phải thang đánh giá hoặc tiêu đề biểu mẫu chấm điểm hiện tại.

 

 

3. Thang đánh giá hoặc biểu mẫu chấm điểm sẽ được mở ra trong cửa sổ mới.

 

3a. Khi chấm điểm bằng thang đánh giá, nhấp vào mô tả tiêu chí phù hợp để cho điểm học sinh từng mục một.

 

3b. Cách khác: khi chấm điểm bằng biểu mẫu chấm điểm, dùng từng mô tả tiêu chí để nhận xét và/hoặc chấm điểm bài.


 

4. Nhấp vào Áp dụng để chấm điểm để tính toán chấm điểm bài tập. Điểm sẽ thay đổi tùy thuộc vào giá trị được cung cấp cho từng tiêu chí.

 

 

5. Nhấp vào Đóng để thoát khỏi thang đánh giá mở rộng.

 

 

Last modified

Tags

This page has no custom tags.

Classifications

(not set)