How can we help?

undraw_new_message_2gfk.png
We’re moving our guides on 9th March 2019. See a preview of their new home at help.turnitin.com.
Home > User Guides > Translated Guides > Tiếng Việt > Người hướng dẫn > Turnitin Feedback Studio > Truy cập các Công cụ Bài Nộp

Truy cập các Công cụ Bài Nộp

 

Bạn có thể tìm thấy các Công cụ Bài Nộp ở cuối thanh công cụ sản phẩm Turnitin Feedback Studio, nơi bạn có thể tải bài về và xem thêm thông tin về bài nộp.

 

Screen Shot 2015-11-19 at 11.33.51 AM.png

Tải về Bài của học sinh

 

1. Nhấp vào biểu tượng tải về ở cuối thanh công cụ sản phẩm.

 

Screen Shot 2015-11-19 at 11.37.10 AM.png

 

2. Chọn để tải về dạng xem hiện tại của bài (bao gồm QuickMarks), bài đã gửi ban đầu cho Turnitin hay biên nhận điện tử cho bài nộp.

 

Xem Thông tin Bài nộp

 

1. Nhấp vào biểu tượng i hình tròn ở cuối thanh công cụ sản phẩm.

 

Screen Shot 2015-11-19 at 11.41.13 AM.png

 

2. Ô Thông tin Bài nộp hiển thị toàn bộ thông tin chúng tôi có ở bài này, như ngày nộp, ngày chấm điểm cuối cùng và số từ.

 

 

Last modified

Tags

This page has no custom tags.

Classifications

(not set)