How can we help?

undraw_new_message_2gfk.png
We’re moving our guides on 9th March 2019. See a preview of their new home at help.turnitin.com.
Home > Privacy and Security > Sekretess och säkerhet

Sekretess och säkerhet

Turnitin respekterar din sekretess och skyddar kraftfullt dina personuppgifter. Vi arbetar hårt för att uppnå extremt höga säkerhetsnivåer genom användningen av lämpliga tekniska och organisationsmässiga åtgärder som beskrivs nedan. Turnitin följer relevanta säkerhetsstandarder från USA, EU och Schweiz. Sekretesspolicyn nedan granskas regelbundet i linje med förändringar i globala lagstiftningar. Enligt den här policyn ska ”personuppgifter” ha den innebörd som beskrivs i definitionen för ”personuppgifter” enligt den allmänna dataskyddsförordningen (förordning (EU) 2016/679) (GDPR).

 

Turnitin följer säkerhetsstandarder från USA, EU och Schweiz.

 

Integritetspolicy | Sekretesspolicy  | Avtalsvillkor | Efterlevnad av EU:s dataskydd | Upphovsrättsligt skydd Juridiska frågor och svar

 


Säkerhet

Meltdown och Spectre

 

Turnitin är medvetna om de nyligen avslöjade CPU-säkerhetshålen ”Meltdown” (CVE-2017-5754) och ”Spectre” (CVE-2017-5753 och CVE-2017-5715). Dessa sårbarheter finns i de vanligaste processorerna som används i all modern datormaskinvara.

 

Turnitin har redan fastställda säkerhetsprocedurer som regelbundet efterföljs, och det har inte upptäckts några intrång i våra interna system som utnyttjar dessa sårbarheter. Säkerhetsteamet har inte sett någon inverkan på våra kundprogram vid denna tidpunkt. Säkerhetsteamet har redan börjat identifiera nödvändiga korrigeringar och tillämpar dem efter varje leverantörs rekommendation. Vi fortsätter att skanna vår miljö efter dessa och eventuella andra sårbarheter eller hot.

Vi rekommenderar att alla kunder korrigerar sina system med de korrigeringar som tillhandahålls av maskinvara, operativsystem och programleverantörer så snart de finns tillgängliga.

 

Allt eftersom ytterligare korrigeringar mottas från leverantörer kommer Turnitin att testa och implementera dessa där de är nödvändiga och inom en rimlig tid.

 


Integritetspolicy

 

Sekretesspolicyn nedan täcker typen av personuppgifter vi samlar in (och hur), vad vi gör med dem och hur vi skyddar alla personuppgifter som du ger ut. Att skydda dina personuppgifter är vår högsta prioritet.

 

 • Vi är fullt dedikerade till transparens och ansvarsfullt användande av teknologi oavsett vilka ändringar som sker i vår snabbt utvecklande digitala värld.
 • Vi strävar efter att skapa nya möjligheter inom utbildning och håller oss därför till den högsta etiska standarden. Vi strävar efter att fasthålla den hårdaste sekretesspraxis så att vi är förtjänta av din tillit, samt
 • Eftersom din sinnesro är viktig för oss så skyddar vi dina personuppgifter med yttersta försiktighet. Vi använder dem endast för lagliga ändamål.

 

Tillbaka till början


Sekretesspolicy

 

 

Senast uppdaterad: 1 augusti 2018

 

Denna sekretesspolicy gäller alla verksamheter och koncerner inom Turnitin. Policyn beskriver hur Turnitin samlar in, använder, delar och säkrar de personuppgifter som du lämnar ut. Den beskriver även de val du har rörande användningen, åtkomsten och förändringar av dina personuppgifter. Uppgifter som samlas in via vår tjänst kommer att begränsas till syftet att tillhandahålla den tjänst som du (klienten) har anlitat Turnitin för. Om och när en tredje part tillhandahåller en relaterad tjänst för att stödja vår tjänst, såsom språköversättning, säkerställer vi att när personuppgifter behandlas av dem så kräver vi att dessa tredje parter når upp till våra säkerhetsstandarder och de tillämpliga lagar som gäller då och då.

Varför vi samlar in personuppgifter

 

När du skapar ett konto hos oss, eller när en student får sitt arbete behandlat av Turnitin, så behandlar vi personuppgifter (som namn, e-postadress, jobbtitel och skola) så att vi kan administrera ditt konto på rätt sätt och ge dig den bästa kundtjänsten. Alla personuppgifter som vi behandlar är direkt kopplade till dess specifika syfte, exempelvis en förfrågan om åtkomst till vår databas med akademiskt innehåll, eller webbinnehåll (såsom ett nyhetsbrev, fallstudie, video osv.).

 

Du kan när som helst be om åtkomst till, uppdatera, korrigera eller ta bort personuppgifter genom att logga in på ditt konto och klicka på ”användarinformation” eller kontakta kundtjänst. Se vår sekretesspolicy för mer information om hur vi skyddar din personligt identifierbara information.

Skydda dina uppgifter

 

Vi anstränger oss för att alltid hålla dina uppgifter säkra och skyddade. Beroende på den Turnitin-lösning som används så behandlas normalt personuppgifter både i Europa och i USA tillsammans med robusta tekniska och organisationsmässiga skyddsåtgärder på plats för att skydda sådana personuppgifter. Lösenord är ett krav för att komma åt dina personuppgifter, så kom ihåg att hålla dina lösenord hemliga. Även med de bästa säkerhetssystemen är det omöjligt att garantera ett 100-procentigt skydd från hackare och obehöriga tredje parter som fångar upp information som ges över öppna nätverk.

 

När en uppsats skickas in till Turnitin så jämförs den mot en omfattande, säker ägandeskyddad databas med licenserat källmaterial som inkluderar miljontals tidskrifter, akademiska tidskrifter, böcker och webbsidor. Turnitin upprätthåller även ett separat arkiv med studentuppsatser. Varje institution (enligt skoladministratörens gottfinnande) kan avgöra om en studentuppsats ska inkluderas i arkivet eller inte samt om studenterna ska ges möjligheten att inte vara med. Vi kan ta bort studentuppsatser från standardarkivet på begäran från skoladministratören.

Efterlevnad för flera jurisdiktioner

 

Ett område för fortlöpande debatter och utvecklingsbekymmer för globala företag är de mekanismer som införs för att övervaka gränsöverskridande dataöverföring. Safe Harbor-regimen upplöstes till exempel som ett globalt ramverk och den nya Privacy Shield i EU och USA samt EU och Schweiz har införts för att ta dess plats. Turnitin är fast beslutna att gå igenom alla granskningar och certifieringar som krävs för att möta nya regler och krav, oavsett hur komplicerade de är. Vi har nyligen genomgått en extern inspektion för att säkerställa att vi upprätthåller bästa praxis för datasekretess och säkerhet samt möter de utvecklande behoven från kunderna.

Det viktigaste

 

Vår målsättning är att vara en av dina förtroendeingivande partners när du bygger ett modern ramverk för lärande. Vi strävar efter att stärka undervisare och inspirera studenter genom att upprätthålla akademisk integritet och förbättra inlärningsprocessen. Vi lovar dig att dina bekymmer är våra bekymmer, och att vi kommer att göra allt vi kan för att respektera och skydda dina personuppgifter och sekretesspolicyer.

1. Efterlevnad

 

Turnitin hjälper ett globalt samfund av undervisare och studenter vars syn på datasäkerhet kan skilja sig markant. Turnitin respekterar inte bara alla åsikter och rättar sig efter datasäkerhetslagarna i alla länder som vi hjälper, utan vi strävar efter den högsta standarden och siktar mot att vara ledare inom vårt område. Våra produkter och tjänster, så väl som våra sekretesspolicyer, granskas och inspekteras regelbundet av både anställda och externa konsulter för att säkerställa att vi når, och överstiger där det är möjligt, förväntningar och krav för sekretess. Turnitin genomför periodiska efterlevnadsgranskningar för att bekräfta att denna sekretesspolicy är riktig, omfattande, tydligt framhävd, lagenlig, fullständig, implementerad och tillgänglig. Alla medarbetare som bryter mot denna sekretesspolicy kommer att genomgå disciplinära åtgärder.

 

Privacy Shield i EU och USA samt Schweiz och USA

 

Turnitin har certifierat sin efterlevnad av Privacy Shield-ramverken i EU och USA samt
Schweiz och USA. Vi är dedikerade till att behandla alla personuppgifter som tas emot från
EU-medlemsländer och Schweiz i enlighet med gällande Privacy Shield-ramverk. Besök webbplatsen för Privacy Shield-ramverken för att läsa mer samt se vår certifiering.
Se:
www.privacyshield.gov

 

 

Turnitin är skyldiga under Privacy Shield-ramverken att behandla de personuppgifter som mottas, under varje Privacy Shield-ramverk, samt överföringar till tredje parter som agerar å deras vägnar. Turnitin efterföljer Privacy Shield-principerna för all överföring av personuppgifter framåt från EES, inklusive framtida överföring av ansvarighetsbestämmelser.

 

Med respekt för personuppgifter som mottas eller överförs enligt Privacy Shield-ramverken följer Turnitin de lagar och regler som upprättats av Federal Trade Commission i USA (för problem som gäller Privacy Shield). I situationer där offentliga myndigheter lagligt efterfrågar information, exempelvis för att möta nationell säkerhet eller lagkrav, kan Turnitin vara skyldiga att delge personuppgifter. Om du anser att vi inte tagit itu med en oro som du har kring sekretess- eller uppgiftsanvändning kan du kontakta vår utomstående och USA-baserade tvistlösningspart (kostnadsfritt) på https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

 

Modellavtalsklausuler

 

För dataöverföring utanför ESS använder vi där det är nödvändigt modellavtalsklausuler från EU-direktivet 95/46/EC som uppfyller de lämpliga mekanismkraven för alla EU-medlemmar, inklusive Tyskland, Schweiz och Österrike. Vi använder i varje enskilt fall lämpliga tekniska och organisationsmässiga åtgärder för att skydda personuppgifter.

 

Utvecklande lagstiftning

 

På grund av den ständigt föränderliga naturen hos lagstiftning rörande datasäkerhet, reserverar vi rätten att göra lagliga ändringar vid behov och rekommenderar att du periodvis kontrollerar denna sekretesspolicy för att se om några utvecklingar eller ändringar har gjorts. Vi letar kontinuerligt efter sätt att arbeta för robustare skydd.

2. Personuppgifter

 

Eftersom vi tillhandahåller utbildningstjänster är vi förespråkare av att skydda studenters uppgifter och sekretess och vill säkerställa att föräldrar, undervisare och skolor känner till detta. Det är anledningen till att vi genomfört en integritetspolicy för studenter som framförts av FPF (Future of Privacy Forum) och SIIA (Software & Information Industry Association).

 

TRUSTe

Student-Privacy-Pledge-Sig_logo.png privacy-shield-framework-logo.png

Uppgifter vi samlar in

 

När en institutions administratör eller instruktör skapar ett konto hos oss så ber vi om personuppgifter som namn, e-postadress, telefonnummer och jobbtitel så att vi korrekt kan administrera deras konto och ge dem den bästa kundtjänsten.

 

Den typen av information som vi efterfrågar är kopplad till ett specifikt syfte, främst för att:

 

 • Bekräfta din identitet och din koppling till en specifik institution eller företag för att avgöra om du är behörig att använda våra tjänster eller mobilappen ”Turnitin Feedback Studio”.
 • Ladda ner innehåll från vår webbplats, exempelvis demos, faktablad eller webbsändningar.
 • Ge kvitton och bekräftelse för lyckade textuppladdningar.
 • Skicka viktiga meddelanden om vår tjänst såsom funktionalitetsförändringar.
 • Skicka systemmeddelanden, inklusive information om kontoinstallation och lösenordsåterskaffning, samt digitala kvitton när du skickar in uppsatser till Turnitins databas, och
 • Tillhandahålla ytterligare produkt- och tjänstesupport vid behov.

 

När du använder våra tjänster samlas den typ av enhet du använder och operativsystemsversionen automatiskt in. Turnitin samlar information enligt anvisningar från dess klienter och har ingen direktrelation med de individer vars personuppgifter de behandlar. Turnitin arbetar tillsammans med sina klienter för att hjälpa dem förmedla meddelanden till sina kunder om i vilka syften personuppgifter samlas in.

 

 

 

Ge dig kontrollen

 

Vi ger dig alltid alternativet att välja bort e-postkommunikation, med undantag för systemmeddelanden såsom digitala kvitton och information om lösenordsåterställning. I sammanhanget att behandla studentuppsatser har Turnitin ingen direktrelation med individerna vars personuppgifter behandlas. En person som vill ha åtkomst till eller korrigera, ändra, justera eller radera uppgifter ska rikta sin fråga till institutionen som är kund hos Tunitin (den ”personuppgiftsansvarige”). Om kunden begär att Turnitin raderar uppgifterna kommer vi att svara inom 30 kalenderdagar. Om du är en individuell användare som har frågor eller vill göra ändringar till dina personuppgifter ska du kontakta institutionen från vilken du använder tjänsten.

 

Turnitin lämnar ut information om personuppgifter vi behandlar efter lagliga förfrågningar. Kunder kan när som helst få tillgång till, korrigera, ändra helt och hållet eller anonymisera de personuppgifter som de gett oss genom att följa dessa steg:

 

 1. Logga in på kontot med användarnamn och lösenord.
 2. Klicka på länken ”Användarinformation” på navigationslisten för att öppna användarprofilen och se eller göra ändringar av personuppgifter, och
 3. Om du stöter på problem eller vill att vi gör ändringar åt dig, skicka ett e-postmeddelande till tiisupport@turnitin.com. För att kunna utföra en ändringsbegäran måste vi veta den exakta information som ska ändras, samt tillräckligt med information för att vi ska kunna identifiera den typ av kommunikation du har mottagit från oss. Kundsupporten kan även ge dig information om vi har eller behandlar några av dina personuppgifter på uppdrag av en tredje part. Vi svarar på frågor inom 30 kalenderdagar.

 

Exceptionella omständigheter

 

Vi kan komma att delge dina personuppgifter för att kunna efterfölja en stämning, ett domstolsbeslut eller liknande rättsliga processer eller en myndighetsbegäran när lagen kräver detta. Om Turnitin omfattas av en sammanslagning, ett uppköp eller försäljning av all eller en del av dess tillgångar, kommer du att meddelas via e-post och/eller ett tydligt meddelande på vår webbplats om ändringar av ägandeskap, användning av dina personuppgifter och de val du kan ha kring dina personuppgifter. Vi delger endast dina personuppgifter till en tredje part med ditt tidigare godkännande.

3. Spårningstekniker

 

Cookies

 

Turnitin och dess partners kan använda cookies eller likande tekniker för att analysera trender, administrera webbplatsen, spåra användares rörelser på webbsidan samt samla in demografisk information om användarbasen som helhet. De använder inte cookies för profilering. Du kan kontrollera om cookies är tillåtna genom din webbläsare. Om du väljer att inaktivera cookies kan vissa funktioner på webbplatsen eller tjänsten begränsas. För att hantera Flash LSO:er (Local Shared Objects), som ibland kallas för Flash-cookies, klicka här.

 

Funktioner och widget för sociala media

 

Webbplatsen inkluderar funktioner för sociala media, till exempel ”gilla”-knappen från Facebook, ”dela detta”-widgeten eller interaktiva miniprogram som driver vår sida. Dessa funktioner kan samla in din IP-adress, registrera vilka sidor du besöker på webbplatsen och ställa in en cookie för att tillåta att funktionen fungerar korrekt. Dessa funktioner och widgetar kommer ibland från tredje parter. Dina interaktioner med funktionerna styrs av integritetspolicyn från företaget som tillhandahåller funktionen ifråga.

 

Annonser

 

Vi har inga annonser på vår webbplats. Vi samarbetar med en tredje part för att hantera vår annonsering på andra sidor. Den tredje parten kan använda tekniker som cookies för att samla in information om dina aktiviteter på webbplatsen för att kunna visa annonsering baserat på din webbsökning och dina intressen. Om du inte vill att informationen används i syfte att ge dig annonser baserade på dina intressen på andra sidor kan du välja bort detta genom att klicka här (eller om du befinner dig inom EU klicka här). Observera att detta inte väljer bort annonsering helt. Du kommer fortsätta få allmänna annonser.

 

Precis som med de flesta webbplatser samlar vi in viss information automatiskt och lagrar den i loggfiler. Denna information kan inkludera IP-adresser, webbläsartyp, internetleverantör (ISP), hänvisade/avslutande webbsidor, operativsystem, datum-/tidsstämpel och/eller klickströmsdata. Vi kan kombinera den automatiskt insamlade logginformationen med annan information som vi samlar in om dig. Vi gör detta för att förbättra de tjänster vi erbjuder och öka sidans funktionalitet.

 

Blogg

 

Webbplatsen erbjuder offentliga bloggar. Du ska vara medveten om att information som du ger ut inom dessa områden kan läsas, samlas in och användas av andra som har tillgång till dem. Skicka ett e-postmeddelande till tiisupport@turnitin.com för att begära att dina personuppgifter tas bort från bloggen eller communityforumet. I vissa fall kan vi inte ta bort dina personuppgifter, men vi kommer då att meddela dig att vi inte kan göra det och varför. Du kan även skriva en kommentar på bloggen med hjälp av ett program från en tredje part som kan kräva att du registrerar dig för att kunna skicka kommentaren. Du har inte tillgång till eller kontroll över informationen som skrivs på bloggen. Du måste kontakta eller logga in på programmet från den tredje parten om du vill att personuppgifterna som användes i kommentarssektionen ska tas bort. För att läsa mer om hur program från tredje parter använder din information, se deras sekretesspolicyer.

4. Val

 

Vi ger dig alltid alternativet att välja bort e-postkommunikation, med undantag för systemmeddelanden såsom digitala kvitton och information om lösenordsåterställning.

 

 • Du har möjligheten att välja bort att ta emot kommunikation från oss när vi först frågar om dina personuppgifter.
 • Du kan välja bort fortsatt kommunikation från oss genom att besöka vår sida med e-postpreferenser, och
 • Du kan närsomhelst ändra dina personuppgifter genom att logga in på ditt konto, välja Användarinformation och göra dina ändringar.

 

Du kan även kontakta oss på tiisupport@turnitin.com och be att vi gör ändringarna åt dig, men för att infria din förfrågan behöver vi den exakta informationen som du vill ha ändrad samt tillräckligt med information för att vi ska kunna identifiera den typ av kommunikation som du mottagit av oss. När du förser oss med personuppgifter bestämmer du om vi kan delge sådan information i ett personligt identifieringsformulär till en tredje part eller använda dem för syften som skiljer sig från det syfte som de samlades in för från början eller som senare godkänts.

5. Överföring till tredje parter

 

Turnitin säljer inte personuppgifter till tredje parter. Inga personuppgifter kommer delges tredje parter, förutom i koppling till det syfte som de samlades in från början. Om vi överför personuppgifter till en tredje part kommer vi att kräva att den tredje parten godkänner konfidentialitetskrav och tillämpliga lagkrav. Vi kommer endast att dela dina personuppgifter med tredje parter på de sätt som beskrivs i denna sekretesspolicy. Om du inte vill att vi delar dina personuppgifter med dessa företag kan du skicka ett e-postmeddelande till tiisupport@turnitin.com.

 

Turnitin kan överföra personuppgifter till företag som hjälper oss förmedla vår tjänst. Överföringar till efterföljande tredje parter täcks av föreskrifterna i denna policy som rör meddelande och val samt tjänsteavtalen med våra klienter.

 

Webbplatsen inkluderar länkar till andra webbplatser vars sekretesspraxis kan skilja sig från vår. Om du lämnar ut personuppgifter till någon av dessa webbplatser kontrolleras din information av deras sekretesspolicy.

6. Säkerhet

 

Vi anstränger oss för att alltid hålla dina personuppgifter säkra. Uppgifterna lagras i EU eller USA med robusta fysiska, digitala och rättssäkerhetsgarantier på plats för att skydda dina personuppgifter, inklusive användning av SSL-kryptering, redudanta servrar och datacenter samt sofistikerad säkerhet runt omkring. Vi granskar och letar kontinuerligt efter sårbarheter och gör programvarukorrigering till en prioritering. Lösenord är ett krav för att komma åt dina personuppgifter, så kom ihåg att hålla dina lösenord hemliga. Även med de strängaste säkerhetssystemen kan ingen garantera skydd från hackare och obehöriga tredje parter som fångar upp information som delas över offentliga nätverk.

7. Dataintegritet

 

Vi tar alla steg som är möjliga för att säkerställa att personuppgifter i våra system är relevanta för sitt syfte, korrekta, fullständiga och aktuella. Turnitin behåller personuppgifter som vi behandlar på uppdrag av våra klienter så länge de behövs för att tillhandahålla tjänster till klienten. Vi behåller din information så länge som ditt konto är aktivt eller de behövs för att tillhandahålla tjänster. Vi kommer behålla och använda din information så som är nödvändigt för att efterfölja våra juridiska krav, lösa tvister och upprätthålla våra avtal. Du kan när som helst sluta använda tjänsterna. Du behöver inte specifikt informera Turnitin när du slutar använda tjänsterna. Du kan när som helst ta bort ditt konto genom att logga in eller skicka ett e-postmeddelande till tiisupport@turnitin.com.

 

Turnitin-databasen innehåller akademiska uppsatser inskickade av studenter och undervisare samt licenserat källmaterial med ursprung från internet. När en lärare vill kontrollera en students uppsats för plagiat jämför en kodad motor den med annat innehåll i databasen för att leta efter träffar. Programvaran lämnar all bedömning av immateriell egendom till instruktören. I sådana fall där en uppsats visar en stark matchning till innehåll som skickats in till en annan institution kan instruktörer anse det lämpligt att begära att få se uppsatsen som är matchande. Denna förfrågan kan antigen accepteras eller nekas av en institution. All uppsatsinformation måste skickas från instruktör till instruktör via e-post och, därmed, utanför Turnitins produkt.

 

Du behåller alltid 100-procentigt ägandeskap av din immateriella egendom. Turnitin hävdar eller yrkar aldrig upphovsrättsägande av något arbete som lämnats in via tjänsten. Din egendom är DIN egendom. Vi använder inte eller kommer inte använda din immateriella egendom i något annat syfte än att leverera, stödja och utveckla vår tjänst som är utformad för att skydda och stärka din upphovsrätt.

8. Förändringar i denna policy

 

Vi reserverar oss rätten att när som helst göra ändringar till denna sekretesspolicy. Kontrollera sekretesspolicyn när du använder sidan för att säkerställa att du är medveten om ändringar i våra sekretessförfaranden. Sekretesspolicyn anger det senaste datumet för uppdatering. Om vi vid något tillfälle bestämmer oss för att använda personuppgifter i ett annat syfte än det som angavs när de samlades in kommer vi meddela dig via e-post på den adress du har angivit. Du kommer att få ett val om du vill eller inte vill att vi använder informationen på ett annat sätt. Om du väljer att inte ge oss tillåtelse för detta ändamål så kommer vi fortsätta att använda sådan information i enlighet med sekretesspolicyn som den samlades in under.

9. Meddelanden

 

Rikta alla frågor som rör sekretesspolicyn antingen till legal@turnitin.com eller Turnitin, 2101 Webster St, Suite 1800, Oakland, California 94612.

 

EFTERLEVNAD AV EU:S DATASKYDD

 

Vi arbetar med kunder över hela världen och behandlar dina personuppgifter lagenligt för att förtjäna din tillit, vilket är vår högsta prioritet. Vi förstår att dataskydd är väsentligt för en god kundtjänst. Turnitins mål är att arbeta med transparens, ansvarsskyldighet och konsekvent med regelsystemet i EU och USA så att våra värdefulla kunder känner sig säkra och att de har kontroll.

Turnitin är fullt engagerade till följande riktlinjer för att skydda dina uppgifter:

 

 • Vi kommer aldrig sälja dina uppgifter.
 • Vi kommer aldrig använda dina uppgifter för riktade annonser/profilering.
 • Vi säkrar dina uppgifter med stark kryptering och bästa säkerhetspraxis i SOC2-certifierade datacenter.
 • Vi respekterar lokala sekretesslagar och arbetar med rättsexperter för att hålla oss à jour med förändring.
 • När vi samlar in uppgifter används de i ett specifikt, angivet syfte för att förbättra din upplevelse och vår tjänst till dig.
 • Om vi måste skicka uppgifter till en tredje part, exempelvis en leverantör av översättningstjänster, kräver vi ett kontraktsavtal som visar att de hanterar och säkrar dina uppgifter med samma höga säkerhetsnivå och omtanke som vi erbjuder, och
 • Vi respekterar din rätt att bibehålla ägandeskap och kontroll över dina uppgifter, så att du kan ändra, uppdatera eller radera dem efter behov.

 

Efterlevnad i dag

 

Vi möter för närvarande de strängaste dataskyddslagarna över jurisdiktioner och granskar proaktivt varje avseende kring hur vi hanterar uppgifter och investerar i operationella åtgärder för att säkerställa att vi fortsätter att möta kundernas krav.

 

I dag använder Turnitin modellavtalsklausuler för att möta varierande, specifika behov av dataskydd och datasekretess inom EU. Dessa är standardiserade kontrakt för att bekräfta att alla uppgifter som överförs ut ur EU har ett fullgott skydd. Det förhindrar våra kunder från att behöva be om ytterligare behörighet för att använda vår tjänst.

 

Vi är i god ställning med alla standarder som används för att säkerställa att uppgifter har ett fullgott skydd och kan möta väldigt specifika krav där så behövs. I EU (inklusive Tyskland, Österrike och Schweiz) följer vi exempelvis direktiv 95/46/EC för att möta dataskyddskrav. De steg vi tar för att bibehålla integriteten och konfidentialiteten för personuppgifter inkluderar:

 

 • Vi rekommenderar starkt att institutioner meddelar sina studenter att Turnitins tjänst, beroende på lösningen som används, innefattar dataöverföring till USA och vi rekommenderar att godkännande erhålls från studenten så snart som möjligt.
 • Universitet tillåts att när som helst inspektera eller granska våra tjänster.
 • Alla studentarbeten och associerade personuppgifter är krypterade och hålls alltid säkra, och
 • Studenter kan hålla sin identitet hemlig genom att använda en pseudonym och skicka in uppsatser i format som innehåller lite eller ingen identifierbar metadata.

 

Den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR)

 

GDPR träder i kraft för alla EU:s medlemsländer den 25 maj 2018. Dataskyddsdirektivet (direktiv 95/46/EC) har ersatts av GDPR. Trots att det är en förordning som omedelbart träder i kraft i alla EU:s medlemsländer så finns det vissa förordningar inom GDPR som medlemsländerna av olika orsaker kan lagstifta på nationell nivå. Denna policy kan därför ändras då och då i enlighet med detta.

 

Rättsliga grunder för hantering av personuppgifter

 

Turnitin förlitar sig främst på artikel 6(1)(e) av GDPR för rättsliga grunder för att hantera sådana uppgifter. Enligt denna bestämmelse i GDPR förlitar sig Turnitin på den officiella myndigheten för den personuppgiftsansvarige (institutionen som är Turnitins kund) för att behandla studentuppgifter på ett sådant sätt att kontroller för att förhindra plagiering kan göras för att förvissa institutionen om att studentens arbete är deras eget.

 

Artikel 6(1)(f) av GDPR ger även Turnitin laglig grund för behandling. Det innebär att det ligger i den personuppgiftsansvariges rättmätiga intressen att behandla sådana uppgifter efter eget gottfinnande.

 

Medgivande är inte den primära grunden för behandling som Turnitin förlitar sig på. Licenseringsavtal för slutanvändare som Turnitin använder med studenter kommer dock fortsätta finnas på plats för bästa praxis och transparens.

 

Viktiga aspekter av GDPR

 

Följande är några betydande aspekter av GDPR:

 

 • GDPR gäller alla personuppgifter som behandlas.
 • GDPR klargör att vid behandling av personuppgifter av EU-medborgare måste personuppgiftsbiträden utanför EES (inklusive USA) fullfölja GDPR och endast behandla av lagliga anledningar.
 • GDPR kräver större ansvarsskyldighet vid behandling av personuppgifter. Sekretess måste avsiktligt vara inbyggt i allt (tjänster, programvara, system och processer) och som standard.
 • Individens rättigheter har stärkts, och
 • För att exportera uppgifter utanför EES kommer EU:s modellavtalsklausuler, som Turnitin använder, att gynnas. Följsamhet av Privacy Shield för EU och USA samt Schweiz och USA anses vara en tillräcklig åtgärd för laglig dataöverföring utanför ESS. Turnitin är Privacy Shield-certifierade. Se: www.privacyshield.gov

 

För mer information om GDPR, besök go.turnitin.com/gdpr

 

Vanliga juridiska frågor

 

Hur skyddar Turnitin mina personuppgifter?

 

Turnitin är engagerade i att skydda personuppgifter och därmed sekretessen för sina användare. Vi upprätthåller extremt höga nivåer av lämpliga tekniska och organisationsmässiga åtgärder genom att använda SSL-kryptering, redudanta servrar, sofistikerade brandväggar, flera datacenter och granskningar av sekretess och säkerhet. Med ett säkerhetssystem som aldrig utsatts för intrång och en integritetspolicy för studenter av högsta standard kan instruktörer och studenter använda Turnitin med oöverträffade förtroendenivåer.

 

Vem äger studentuppsatser när de har skickats in till Turnitin?

 

Studenter behåller upphovsrättsskydd av uppsatser som skickas in till Turnitin-tjänsten. Turnitins användaravtal berättigar Turnitin att använda arbeten som en del av systemet för plagiatkontroll enligt principen för rättvist användande.

 

Arkiverar Turnitin studenters arbeten?

 

Turnitin arkiverar som standard studentuppsatser endast i syfte att jämföra texter. Institutioner kan välja att inte ha sina uppsatser arkiverade i tjänsten.

 

Hur efterföljer Turnitin sekretessförfaranden i olika länder?

 

Som ett USA-baserat företag med höga standarder gällande säkerhet och sekretess är Turnitin utformat för att efterfölja många av dataskyddskraven från andra länder, inklusive meddelat godkännande, åtkomsträttigheter för inlämnande studenter samt tekniska och organisationsmässiga åtgärder för att upprätthålla integritet och konfidentialitet för personuppgifter.

 

Är jag bunden till Turnitins klickfrekvensavtal? Om jag är minderårig?

 

Ja. Godkännande från en förälder eller vårdnadshavare är ett krav för minderåriga för att kunna skapa ett konto hos Turnitin och avtalet är därför bindande.

 

Kan en lärare tvinga mig att skicka in min uppsats till Turnitin om jag går i privatskola eller kommunal skola?

 

Ja, i båda fallen. Om du går i privatskola så har du godkänt att rätta dig efter skolans policyer.

 

Delar Turnitin information med tjänster från tredje parter?

 

Turnitin interagerar med tjänster från tredje parter som Educational Testing Service och Language Weaver där studentinformation kan delas för att kunna leverera en del av dessa tjänster. Turnitin överför information där det är nödvändigt för att utföra tjänsten, men ingen personligt identifierbar information som namn, e-postadress eller skola skickas från Turnitin till tjänster från tredje parter.

 

Efterföljer Turnitin den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR)?

 

Ja. Turnitin genomgick ett efterlevnadsprogram som startade i september 2017. Turnitin har ett personuppgiftsombud som är ansvarig för efterlevnad av GDPR och förbindelse med ICO (Information Commissioner's Office) i Storbritannien som är Turnitins tillsynsmyndighet under GDPR. Alla Turnitins interna policyer för registrerades begäran om tillgång, lagring av uppgifter, anmälan om överträdelse och så vidare, är förenlig med GDPR. Du kan kontakta Turnitins personuppgiftsombud genom att skicka ett e-postmeddelande till DPO@turnitin.com.

 

Efterföljer Turnitin USA:s FERPA (Family Educational Rights and Privacy Act)?

 

Ja. Turnitins tjänst är förenlig med och hjälper institutioner att efterfölja FERPA, inklusive:

 

Turnitin förväntar sig och föreslår att institutioner följer FERPA:s meddelandekrav rörande användning och avslöjande av kataloger och icke-kataloger av utbildningsregister så att studenter och föräldrar är medvetna om att skolan kan anlita tjänster som Turnitin. Institutioner har tillåtelse att inspektera eller granska våra tjänster för att känna sig säkra på att all information endast används i syfte att hjälpa instruktörer. Uppgifter hålls alltid säkra och används endast i syfte att bistå instruktören i dennes bedömning av uppgiften. Användare kan skicka in sitt arbete under pseudonym och i ett format som innehåller lite, eller ingen, identifieringsbar metadata. Detta begränsar vår möjlighet att samla in och behandla personuppgifter.

 

Efterföljer Turnitin USA:s COPPA (Child Online Privacy Protection Act)?

 

Ja. FTC har uttryckligen angett att COPPA:s krav inte gäller för webbplatser som har kontrakt med skolor för att erbjuda program på nätet som är till nytta för skolorna och deras studenter, och samlar endast in personuppgifter i detta syfte (FTC COPPA FAQ nr. 55.) Dessa tjänster kräver inte tidigare godkännande från förälder innan insamling eller förvaring av personuppgifter. Turnitins tjänster, som inkluderar originalitetskontroll och betygsättning online, erbjuds enligt Turnitins avtal med skoldistrikt och Turnitin samlar inte in personuppgifter i något annat syfte. FTC har specificerat att i sådana fall kan verksamhetsutövare som Turnitin förutsätta att skolorna har tillåtit insamlingen av personuppgifter baserat på att skolan har erhållit föräldrars godkännande. Skolor erhåller ofta föräldrars godkännande via godtagbara användarpolicyer som de tillhandahåller för studenter och föräldrar. Dessutom tillåter COPPA, men kräver inte, att skolor fungerar som agenter på uppdrag av föräldrar för att ge godkännande för insamlingen av en students personuppgifter på internet inom skolsammanhanget (FTC COPPA FAQ nr. 54).

 

 

Tillbaka till början


Avtalsvillkor

 

Introduktion

 

Som tjänsteleverantör av utbildningsteknik förlitar vi oss på uppgifter för att kunna ge fantastiska lösningar som ökar inlärning och undervisning, och du förlitar dig på oss för att skydda dessa uppgifter. Vi tar ansvaret på allvar och förbinder oss till att aldrig sälja eller dela personuppgifter och att endast använda dem för de syften som du gett tillstånd. Vi skyddar kraftfullt alla uppgifter i vårt förvar och säkerställer att du har fullständig kontroll av dina uppgifter. Vår Sekretesspolicy ger ytterligare detaljer om hur vi skyddar dina uppgifter och din sekretess.

 

Användarpolicyn sammanfattar de juridiska villkor och regler som styr användningen av webbplatsen eller andra sidor som tillhandahålls av Turnitin, LLC (”Turnitin”). Vi refererar till de samlade webbplatser som drivs av Turnitin som ”Webbplatsen”.

 

*** Genom användningen av webbplatsen/webbplatserna och relaterade tjänster godkänner du enligt lag dessa villkor och regler. Lämna webbplatsen om du inte godkänner. ***

 

Dessa villkor och regler är utöver andra avtal du kan ha med Turnitin, inklusive avtal som styr din eller din organisations användning av Turnitins produkter eller tjänster (till exempel Turnitins registreringsavtal).

 

Om det uppstår motsättningar mellan dessa villkor och regler och andra, separata avtal så ska de separata avtalen gälla utom i relation till problem med personuppgifter då GDPR-avsnittet i detta dokument alltid ska gälla.

 

På en högre nivå ber vi dig att godkänna att använda våra webbplatser i det syfte som avses och inte bryta mot lagar eller tillåta att någon annan använder våra webbplatser för olagliga aktiviteter (t.ex. bedrägeri, spam, förtal, sprida virus eller annat beteende som är socialt oacceptabelt).

 

Tack!

 

Juridiskt avtal

 

Genom att godkänna dessa villkor beviljar Turnitin dig en icke-exklusiv licens för att använda webbplatsen för personligt, icke-kommersiellt bruk. Du godkänner att INTE använda webbplatsen i något syfte som är olagligt eller förbjudet enligt dessa villkor och regler.

 

 • Det är inte tillåtet att använda bakåtkompilering, demontering, plocka isär eller avkoda någon underliggande programvara eller teknologi på Webbplatsen eller som tillhandahålls genom Webbplatsen, utom i den utsträckning som lagen tillåter.
 • Innehållet på webbplatsen får inte distribueras, modifieras, göras om eller användas, delvis eller helt, utan att först få skriftligt godkännande från Turnitin. Du får ladda ner innehåll från Webbplatsen till en dator, under förutsättning att du behåller anslag om upphovsrätt, varumärke samt andra immateriella märkningar. All användning av dessa material på andra webbplatser eller datornätverksmiljöer i alla syften är förbjudet.
 • Du får inte rama in eller använda ramar för att omge eller stänga in någon del av Webbplatsen utan skriftligt tillstånd från Turnitin.

 

Om du bryter mot dessa villkor och regler förlorar du auktoriteten att använda Webbplatsen.

 

Vi föreslår att du behåller en kopia av dessa villkor och regler för framtiden. Observera att vi när som helst kan revidera dessa villkor och regler och att det är ditt ansvar att periodvis läsa igenom villkoren och reglerna och veta att när du använder Webbplatsen är du bunden till de senast uppdaterade villkor och reglerna.

 

Vi har för att göra det enkelt för dig gjort våra policyer och villkor tillgängliga på hemsidan och på alla platser där vi efterfrågar din personliga information.

 

Upphovsrättsligt ägandeskap

 

Webbplatsen ägs och drivs av Turnitin. Alla associerade tjänster, innehåll, uppgifter, information samt annat material på eller direkt tillgängligt från Webbplatsen ägs också av Turnitin eller dess filialer, dotterbolag, licensgivare och/eller leverantörer. Webbplatsen skyddas av upphovsrätts- och varumärkeslagar i USA och internationellt. Alla kopior du skapar av material eller annat innehåll från Webbplatsen måste innehålla samma upphovsrätt samt andra immaterialrättsliga märkningar som finns för materialet eller innehållet. Alla rättigheter som inte uttryckligen ges i dessa villkor och regler eller andra avtal med Turnitin är reserverade av Turnitin och/eller dess återförsäljare eller licensgivare.

 

Om du är en student som skickar in en uppsats för granskning i samband med en kurs du delar i, ska du veta att du bibehåller upphovsrättsligt ägandeskap. Innehållet i uppsatsen används endast i syfte att utföra undervisningstjänster.

 

Observera att vi kraftfullt skyddar all personligt identifierbar information och alla uppsatser som skickas in via Webbplatsen och/eller vår tjänst. (Läs vår Sekretesspolicy för mer information.) Med undantag för personuppgifter behandlas all kommunikation eller alla typer av material som du skickar via e-post, brev eller överför på Webbplatsen, exempelvis frågor, kommentarer, förslag och andra uppgifter, som icke-konfidentiella och icke- ägandeskyddade. Vi refererar till detta som din ”Kommunikation”, vilken Turnitin kan använda utan royalty i affärssyfte, inklusive men inte begränsat till, utvecklingen och användningen av produkter.

 

Turnitin kan (men har ingen skyldighet att) övervaka delar av Webbplatsen för användares Kommunikation, exempelvis chattrum, anslagstavlor och andra användarforum. Turnitin har dock inget ansvar för innehållet i sådan Kommunikation. Turnitin förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande ta bort Kommunikation som inkluderar material som anses kränkande, förtalande, obscent eller på annat sätt olämpligt.

 

Ramar

 

Du får inte rama in eller använda ramar för att använda, omge eller stänga in någon del av Webbplatsen utan skriftligt tillstånd från Turnitin.

 

Jurisdiktion

 

Webbplatsen kontrolleras och drivs av Turnitin från dess kontor i Kalifornien, USA. De påstår inte att materialet är lämpligt för användning på andra platser. De som väljer att besöka Webbplatsen från andra platser gör så efter eget omdöme och är ansvariga för att rätta sig efter lokala eller nationella lagar, om och i den mån lokala eller nationella lagar är tillämpliga.

 

All programvara från Webbplatsen omfattas av exportkontroll i USA och, eventuellt, importlagar i din jurisdiktion. Ingen programvara från webbplatsen får laddas ner eller på annat sätt exporteras eller återexporteras till en person eller enhet på USA:s finansdepartements Specially Designated Nationals-lista (SDN) eller USA:s handelsdepartements förbudslista, eller som på annat sätt är förbjuden av USA:s exportkontrollagar. Genom att ladda ner eller på annat sätt använda Programvara på Webbplatsen intygar och garanterar du att du inte finns med på någon sådan lista samt att du inte befinner dig i, eller under kontroll av, en medborgare eller invånare i något sådant land.

 

All användning av nedladdad programvara av amerikanska myndigheter, inklusive men inte begränsat till utbildningsinstitutioner under deras jurisdiktion eller under den motsvarande delstatens jurisdiktion, lyder under begränsade rättigheter såsom den termen definieras i FAR 52.227-19(c)(2) eller DFAR 252.227.7013(c)(1) (om den används i en försvarsrelaterad myndighet).

Varumärken

 

Turnitin LLC och andra namn på Turnitin-produkter och/eller tjänster som inkluderas på Webbplatsen är varumärken och tjänstemärken som tillhör Turnitin. Turnitins varumärken och tjänstemärken får inte användas i anslutning med någon produkt eller tjänst som inte tillhör Turnitin, eller på något sätt som kan skapa förvirring för kunder, eller på något sätt som nedsätter eller misskrediterar Turnitin.

 

Alla övriga varumärken, tjänstemärken och logotyper som används på Webbplatsen tillhör dess respektive ägare. Turnitin gör inga anspråk på märken som tillhör andra som kan förekomma på dess Webbplats.

 

Din rättighet till oss

 

Såvida det inte angivits på Webbplatsen, inklusive vår sekretesspolicy eller i anslutning till en av våra tjänster, kommer all kommunikation eller material av något slag som e-postas, postas eller sprids på Webbplatsen (förutom personligt identifierbar information av studenter och andra uppsatser som skickas in till Webbplatsen) inklusive frågor, kommentarer, förslag och andra uppgifter och information (din ”Kommunikation”) att behandlas som icke-konfidentiell och ickeskyddad. Du ger Turnitin en icke-exklusiv, royaltyfri, beständig, världsomspännande, oåterkallelig licens att reproducera, överföra, visa, delge och på annat sätt använda din Kommunikation på Webbplatsen eller på annan plats i verksamhetssyfte. Vi har rätt att använda alla idéer, koncept, tekniker, kunskaper som återfinns i din Kommunikation för valfritt syfte, inklusive men inte begränsat till för utveckling och användning av produkter och tjänster baserade på Kommunikationen.

 

Din Kommunikation: Turnitin kan, men har ingen skyldighet att, övervaka eller granska någon del av Webbplatsen där användares Kommunikation kan göras tillgänglig, inklusive men inte begränsat till, chattrum, anslagstavlor och andra användarforum. Turnitin har dock inget ansvar för innehållet i sådan Kommunikation, oavsett om det gäller upphovsrättsliga lagar, förtal, sekretess, obsceniteter eller på annat sätt. Turnitin förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande ta bort Kommunikation som inkluderar material som anses kränkande, förtalabde, obscent eller på annat sätt olämpligt.

 

Godtagbar användarpolicy

 

För att alla ska kunna dra nytta av Webbplatsen reserverar sig Turnitin rätten att avsluta åtkomst till Webbplatsen för alla som bryter mot denna policy och efterföljande bestämmelser. Gör INTE följande:

 

 1. begränsa en annan användares glädje för Webbplatsen.
 2. delta i olagligt, hotfullt, ärekränkande, kränkande, pornografiskt, skändande eller på annat sätt stötande beteende.
 3. genomföra eller uppmuntra kriminella handlingar som kan leda till skadeståndsansvar eller som på annat sätt bryter mot gällande lag.
 4. bryta mot eller göra intrång i tredje parters rättigheter, inklusive utan begränsning, patent, upphovsrätt, varumärke, sekretess eller någon annan äganderätt.
 5. sprida någonting som kan innehålla ett virus eller någon annan skadlig komponent.
 6. sprida någonting som innehåller falska eller missvisande antydan om källor eller sakframställning.

 

Turnitin reserverar sig rätten att avslöja information när det är lämpligt för att möta lagkrav, inklusive förordningar, myndighetsförfrågningar, domstolsbeslut eller stämningar. Turnitin reserverar sig även rätten att redigera eller ta bort information, helt eller delvis, som de anser är stötande, splittrande för Webbplatsen eller som strider mot villkoren.

 

Respektera med andra ord varandra. Tack.

 

Sekretesspolicy

 

Vi respekterar och skyddar all personligt identifierbar information. För detaljer kan du läsa vår Sekretesspolicy.

 

Externa länkar

 

Webbplatsen använder hyperlänkar till webbplatser från tredje part. Det innebär inte att Turnitin stödjer eller rekommenderar den webbplatsen eller den tredje partens produkter eller resurser, inte heller indikerar det en anknytning eller sponsring av den tredje parten. Turnitin ansvarar inte för programvara, uppgifter eller annan information som görs tillgänglig från en webbplats från tredje part. När du besöker en webbplats från en tredje part, även om den är länkad hos Turnitin, är du ansvarig för att efterfölja den tredje partens användarvillkor och regler. Du går med på att Turnitin inte har ansvar för skador eller förluster av din åtkomst till, användning av eller förlitande på tredje parts webbplats, programvara, uppgifter eller annan information.

 

Riktighet och integritet av information

 

Även om Turnitin hela tiden försöker säkerställa integriteten och riktigheten hos Webbplatsen lämnas inga garantier för Webbplatsens korrekthet. Det är möjligt att Webbplatsen innehåller tryckfel, felaktigheter eller andra fel, och att obehöriga tillägg, borttagningar och ändringar kan göras på Webbplatsen av tredje parter. Meddela Turnitin om du hittar några fel så att de kan åtgärdas. Information som finns på Webbplatsen kan ändras eller uppdateras utan förvarning.

 

Inga garantier

 

WEBBPLATSEN OCH ALL INFORMATION OCH TJÄNSTER SOM GÖRS TILLGÄNGLIGA VIA WEBBPLATSEN, ERBJUDS I BEFINTLIGT SKICK, MED ALLA FEL OCH SOM TILLGÄNGLIG. Turnitin GER INGA GARANTIER FÖR ATT WEBBPLATSEN KOMMER ATT UPPFYLLA DINA KRAV, ELLER ATT RESULTAT OCH JÄMFÖRELSER SOM GENERERAS AV WEBBPLATSEN KOMMER ATT VARA FULLSTÄNDIGA ELLER RIKTIGA. Turnitin GER INGA GARANTIER ATT ÅTKOMST TILL WEBBPLATSEN KOMMER ATT SKE UTAN AVBROTT ELLER UTAN FEL, ELLER ATT BRISTER I WEBBPLATSEN KOMMER ATT BLI ÅTGÄRDADE. I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS AV LAGEN SÅ FRISKRIVER SIG Turnitin FRÅN ALLA ÅTAGANDEN OCH GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL ICKE-INTRÅNG, ÖVERENSSTÄMMELSE MED ÅTAGANDEN ELLER BESKRIVNINGAR, LÄMPLIGHET, INFORMATIONSKVALITET, TYST NJUTNING ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL.

 

Ansvarsbegränsning

 

Webbplatsen och dess tjänster tillhandahålls i befintligt skick. Turnitin garanterar inte att Webbplatsen kommer att uppfylla alla dina krav eller förväntningar. Det kan förekomma fel eller avbrott i tjänsten. I den utsträckning som tillåts av lagen så friskriver sig Turnitin från alla åtaganden och garantier, uttryckliga eller underförstådda, inklusive men inte begränsat till icke-intrång, överensstämmelse med åtaganden eller beskrivningar, lämplighet, informationskvalitet, tyst njutning eller lämplighet för ett särskilt ändamål.

 

VIKTIGT: Varken Turnitin, dess licensgivare eller leverantörer kommer under några omständigheter att hållas ansvariga för förluster eller skador från användningen av Webbplatsen eller associerade tjänster. Det innebär att du godkänner ansvaret för skador eller förluster relaterade till användningen av Webbplatsen eller Turnitins tjänster. Den här begränsningen gäller inte i den utsträckning lagen förbjuder det.

 

Om du är missnöjd med Webbplatsen eller relaterade tjänster ska du sluta använda Webbplatsen. VISSA STATLIGA LAGAR TILLÅTER INTE BEGRÄNSNINGAR AV UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER. OM DESSA LAGAR GÄLLER FÖR DIG, KAN VISSA ELLER ALLA AV DE OVANSTÅENDE FRISKRIVNINGARNA, UNDANTAGEN ELLER BEGRÄNSNINGARNA INTE GÄLLA FÖR DIG OCH DU KAN HA YTTERLIGARE RÄTTIGHETER.

 

Skadeersättning

 

Du godkänner att ersätta och försvara Turnitin från rättsanspråk (inklusive advokatarvoden och kostnader) som uppstår från din (a) användning av Webbplatsen, (b) brott mot tredje parters rättigheter eller (c) överträdelse av något av dessa villkor och regler. Du går med på att samarbeta i rimlig utsträckning för att försvara alla anspråk. Turnitin förbehåller sig rätten, att på egen bekostnad, åta sig exklusivt att försvara och styra alla ärenden som annars utgör skadeersättning under det här avsnittet och oavsett så går du med på att inte lösa sådana ärenden utan skriftligt godkännande från Turnitin.

 

Anspråk

 

I enlighet med Digital Millennium Copyright Act (17 U.S.C. 512) så är Turnitin, LCC registererade med United States Copyright Office som en Tjänsteleverantör. Alla meddelanden om upphovsrättsöverträdelser måste skickas till vår upphovsrättsagent:

 

Chief Financial Officer

Turnitin, LLC

2101 Webster St

Suite 1800

Oakland, California 94612

Telefon: +1 510-764-7600

E-post: legal@turnitin.com

 

Turnitin respekterar och arbetar hårt för att skydda andras immateriella egendom och vi ber våra användare att göra detsamma. Om du anser att ditt arbete har kopierats på ett sådant sätt att det utgör en upphovsrättsöverträdelse, ska du ange följande information till Turnitins upphovsrättsagent:

 

 1. En elektronisk eller fysisk signatur för den person som är berättigad att agera som ägare till upphovsrätten.
 2. En beskrivning av det verk där du anser att upphovsrättsöverträdelsen skett.
 3. En beskrivning av var materialet du anser är en överträdelse befinner sig på Webbplatsen.
 4. Din adress, telefonnummer och e-postadress.
 5. Ett uttalande av dig att du har goda skäl att tro att användningen ifråga inte är godkänd av upphovsrättsinnehavare, dess agent eller lagen.
 6. Ett uttalande av dig under straffansvar att ovanstående information i ditt uttalande är korrekt och att du är upphovsrättsägaren eller är berättigad att agera å upphovsrättsägarens vägnar.

 

Allmänt

 

Bortsett det som delges nedan utgör dessa villkor och regler hela avtalet mellan Turnitin och dig (gällande Webbplatsen och Turnitin-tjänster).

 

Detaljer

 

Parterna godkänner att alla tvister, anspråk eller strider som uppkommer från eller i samband med villkoren och reglerna och som inte avgörs i muntligt samförstånd, ska rapporteras för slutgiltigt och bindande skiljedomsförfarande inför JAMS, eller dess efterträdare, enligt USA:s skiljedomslag, 9 U.S.C. sektion 1 och följande. Skiljedomsförfarandet ska äga rum i Alameda County, Kalifornien, om inte parterna skriftligen kommer överens om något annat. Skiljemannen ska därefter komma fram till ett slutgiltigt beslut inom fjorton (14) dagar som ska reduceras till skrift, signerat av skiljedomaren och skickas till båda parterna och deras jurister. Alla beslut som fattas av skiljemannen ska vara slutgiltiga, bindande och avgörande för parterna och ska utgöra den enda metoden för tvister eller frågor utsatta för skiljedomsförfarande enligt USA:s skiljedomslag, 9 U.S.C. sektion 1 och följande. Skiljedomsförfarandet ska äga rum i Alameda County, Kalifornien, om inte parterna skriftligen kommer överens om något annat. Skiljemannen ska därefter komma fram till ett slutgiltigt beslut inom fjorton (14) dagar som ska reduceras till skrift, signerat av skiljedomaren och skickas till båda parterna och deras jurister. Alla beslut som fattas av skiljemannen ska vara slutgiltiga, bindande och avgörande för parterna och ska utgöra den enda metoden för tvister eller frågor utsatta för skiljedomsförfarande enligt detta Avtal, förutsatt att inget ska förbjuda parterna från att begära föreläggande och/eller andra skäliga åtgärder i en behörig domstol. Skiljemannen eller en behörig domstol kan utfärda en exekutionstitel för att framtvinga skiljemannens domslut. En dom kan fattas vid ett sådant beslut i enlighet med tillämpliga lagar i en domstol med denna behörighet.

Den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR)

 

Denna sektion gäller där GDPR gäller för Turnitins behandling av personuppgifter för den registrerade i EU. Referenser till ”artiklar” eller ”kapitel” i det här avsnittet avser motsvarande artiklar eller kapitel i GDPR. Kursiverade termer motsvarar definitioner i GDPR. Detta avsnitt är bindande på Turnitin.

 

Den personuppgiftsansvarige ger härmed Turnitin ett allmänt skriftligt tillstånd att anlita andra personuppgiftsbiträden för tillhandahållandet av tjänsterna. Turnitin ska informera den personuppgiftsansvarige om alla planerade förändringar av personuppgiftsbiträden vilket ger den personuppgiftsansvarige rätten att ha invändningar mot sådana förändringar.

 

Följande information gäller:

 

Ämnet för behandlingen: Behandling av inlämningar (studentuppsatser eller akademiska uppsatser eller förslagna publicerade texter) och de tillhörande personuppgifterna enligt syftet som beskrivs nedan.
Varaktighet av behandlingen: Förvaringen av innehållet i inlämningar är obestämd, om inte annat informerats av den personuppgiftsansvarige.
Behandlingens sort: Insamling, förvaring, återupprättande, användning (i sammanhanget textmatchningsfunktioner).
Syftet för behandlingen: Att tillåta akademiska institutioner/utgivare att upptäcka potentiella plagiat i sektorer för utbildning/förlag.
Typen av personuppgifter: Förnamn, efternamn, e-postadress (akademisk), student-ID (om det ges av personuppgiftsansvariga), innehåll.
Kategorier av de registrerade: Studenter, kontoadministratörer, instruktörer, författare.
Plikter för den personuppgiftsansvarige: Den personuppgiftsansvarige är skyldig att följa de allmänna åtagandena enligt GDPR, särskilt för att behandla personuppgifter som samlats in i enlighet med artikel 5 och 6, och att efterfölja artikel 13, 14, 24, 30 och 32, samt att uppfylla handlingsbara rättigheter för den registrerade.
Rättigheter för den personuppgiftsansvarige: Den personuppgiftsansvarige kan utöva sina rättigheter gentemot personuppgiftsbiträdet enligt GDPR, särskilt under artikel 28 och 32.

Turnitin, som personuppgiftsbiträde, bekräftar att de:

 

 1. behandlar personuppgifter endast efter dokumenterade instruktioner från den personuppgiftsansvarige, inklusive angående överföringar av personuppgifter till ett tredje land eller en internationell organisation, såvida det inte krävs av unions- eller medlemslandslagar som personuppgiftsbiträdet omfattas av. I sådana fall ska personuppgiftsbiträdet informera den personuppgiftsansvarige om lagkravet innan behandlingen, om inte lagen förbjuder sådan information med grund i allmänt intresse.

 

 1. säkerställer att personer som är godkända att behandla personuppgifter har förpliktigat sig till konfidentialitet eller är belagda med lämplig lagstadgad sekretess.

 

 1. vidtar alla åtgärder som krävs i enlighet med artikel 32.

 

 1. respekterar villkoren angivna i paragraferna 2 och 4 av artikel 28 vid anlitande av ett annat personuppgiftsbiträde och ska, om ett annat personuppgiftsbiträde anlitas för leveransen av tjänsten, säkerställa att personuppgiftsbiträdet håller fast vid samma dataskyddsåtaganden i enlighet med paragraf 3 av artikel 28.

 

 1. ta behandlingens sort i beaktning och bistå den personuppgiftsansvarige med lämpliga tekniska och organisationsmässiga åtgärder, såvitt det är möjligt, för att uppfylla den personuppgiftsansvariges åtagande att svara på förfrågningar att utöva den registrerades rättigheter som läggs fram i kapitel III.

 

 1. bistår den personuppgiftsansvarige i att säkerställa efterlevnad av åtaganden enligt artiklarna 32 till 36 och beaktar behandlingens sort och den information som finns tillgänglig för personuppgiftsbiträdet.

 

 1. raderar eller returnerar alla personuppgifter till den personuppgiftsansvarige när tillhandahållandet av tjänsten som står i relation till behandlingen avslutas om så den personuppgiftsansvarige väljer det, och raderar befintliga kopior såvida inte unions- eller medlemsstatslagar kräver att personuppgifter förvaras, och

 

 1. gör all information som behövs för att efterfölja de åtaganden som läggs fram i artikel 28 tillgänglig för den personuppgiftsansvarige och ger utrymme för och bidrar till granskningar, inklusive inspektioner, som genomförs av den personuppgiftsansvarige eller en annan granskare på uppdrag av den personuppgiftsansvarige.

 

Skicka ett meddelande till legal@turnitin.com om du har frågor.

 

Tillbaka till början


Efterlevnad för EU:s dataskydd

 

Vi arbetar med kunder över hela världen och din tillit är vår högsta prioritet. Vi förstår att dataskydd är väsentligt för en god kundtjänst. Hos Turnitin, LLC är vår målsättning att bedriva verksamhet med transparens och konsekvent med EU:s regelsystem så att ni, våra uppskattade kunder, känner er säkra och i kontroll.

 

Turnitin, LLC, som inkluderar iThenticate, är engagerade i följande praxis för att skydda dina uppgifter:

 

 • Vi kommer aldrig sälja dina uppgifter.
 • Vi kommer aldrig använda dina uppgifter för riktad annonsering.
 • Vi säkrar dina uppgifter med stark kryptering och bästa praxis för säkerhet.
 • Vi respekterar lokala sekretesslagar och arbetar med rättsexperter för att hålla jämna steg med förändringar.
 • När vi samlar in uppgifter används de i ett specifikt, angivet syfte för att förbättra din upplevelse och vår tjänst till dig.
 • Om vi skickar några av dina uppgifter till en tredje part, såsom en leverantör av översättningstjänster, kräver vi ett kontraktsavtal som specificerar att de hanterar och säkrar dina uppgifter med samma höga säkerhetsnivå och omtanke som vi tillhandahåller.
 • Vi respekterar din rätt att bibehålla ägandeskap och kontroll över dina uppgifter, så att du kan ändra, uppdatera eller radera dem efter behov.

Efterlevnad i dag

 

Vi möter i dag de tuffaste datasäkerhetslagarna över jurisdiktioner och granskar proaktivt varje aspekt av hur vi hanterar uppgifter samt investerar i operativa åtgärder för att säkerställa att vi fortsätter att nå upp till kundernas krav när datasäkerhetslagarna förändras.

 

I dag använder Turnitin modellklausuler för att möta varierade, specifika krav för datasekretess och dataskydd inom EU. Dessa är standardiserade kontrakt för att bekräfta att alla uppgifter som överförs ut ur EU är vederbörligen skyddade. Det förhindrar våra kunder från att behöva be om ytterligare behörighet för att använda vår tjänst.

 

Vi är i god ställning med alla standarder som används för att säkerställa att uppgifter har ett fullgott skydd och kan möta väldigt specifika krav där så behövs. I exempelvis Tyskland, Österrike och Schweiz följer vi direktiv 95/46/EC för att möta datasäkerhetskrav. De steg vi tar för att bibehålla integriteten och konfidentialiteten för personuppgifter inkluderar:

 

 • Vi rekommenderar starkt att institutioner meddelar studenter att Turnitins tjänst involverar dataöverföring till USA. Vi rekommenderar att godkännande erhålls från studenten så snart som möjligt.
 • Universitet har tillåtelse att när som helst inspektera eller granska våra tjänster.
 • Alla studentarbeten och personlig information som associeras till dem är krypterad och hålls alltid säker.
 • Studenter kan hålla sin identitet hemlig genom att använda en pseudonym och skicka in uppsatser i format som innehåller lite eller ingen identifierbar metadata.

Kommande förändringar

 

Lagen från 1995 som har styrt hur personuppgifter skyddas inom EU utvecklades innan smarttelefoner och sociala medier dominerade våra liv. De senaste åren har förhandlingar hållits för att förena och förenkla de lagar och riktlinjer som används för att avgöra vilka åtaganden verksamheter har för att skydda dataöverföring över gränserna inom EU.

 

I år släppte EU den sista versionen av den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) som kommer att träda i kraft under 2018. Direktiv 95/46/EC ersätts av förordningen (EU) 2016/679.

Tidslinje för dataskydd inom EU

 

1995: Dataskyddsdirektivet skapar ett ramverk för personuppgiftsskyddslagar i varje medlemsland i EU.

2000: Safe Harbor-beslutet för att innefatta dataöverföring utanför EU.

2012: Europeiska kommissionen föreslår ett utkast av den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

2014: Europeiska parlamentet röstar på ett förbättrat utkast av GDPR.

2015: Europeiska rådet beslutar om de slutliga villkoren för GDPR. Safe Harbor förklaras som ogiltigt.

2016: Slutlig version av GDPR publiceras. Privacy Shield för EU och USA blir den nya mekanismen för transatlantisk dataöverföring.

2018: Nya förordningar träder i kraft.

Viktiga förändringar för dataskyddsregler

 

Turnitin stödjer fullt och proaktivt övergången till en förenklad, mer enhetlig tillämpning av lagen som gäller för dataskydd i och utanför Europa. Här följer några viktiga förändringar:

 

 • Direktivet från 1995 hade olika tolkningsnivåer för varje medlemsland, medan avsikten med GDPR är att tillhandahålla reglerade verktyg som fungerar på EU-nivå. Förväntningen är att det inte ska behövas lika många variationer och att dataskydd gäller för alla.
 • De fanns tidigare en tvetydighet kring vad verksamheter kunde göra med personuppgifter kontra anonyma identifierare. Tyskland vidkänner generellt inte anonyma uppgifter. Nya bestämmelser gäller ALLA insamlade uppgifter med avsikten att göra det svårare att profilera personer.
 • GDPR förtydligar ytterligare att USA måste spela efter EU:s regler och erhålla giltiga, valda godkännanden med ett tydligt språk, för att använda personlig information.
 • GDPR kräver en mycket större ansvarsskyldighet vid behandling av information. Sekretess måste avsiktligt vara inbäddad i allt (tjänster, programvara, system och processer) och som standard. Undantaget är att möjligheten att radera uppgifter kommer att vara obligatorisk.
 • Offentliga myndigheter och företag som är beroende av behandlingen av personlig information kommer enligt GDPR krävas anlita ett dataskyddsombud som kommer vara ansvarig för att se till att lagliga dataprocesser upprätthålls.
 • Individernas rättigheter stärks. Policyer som rör cookies, till exempel, måste nu kommuniceras på ett tydligare och mer påtagligt sätt.
 • Slutanvändare måste meddelas om dataintrång inom 72 timmar. Enligt direktivet från 1995 finns det inga enhetliga regler som gäller i hela EU.
 • För att exportera uppgifter kommer modellavtalsklausuler att användas, vilket Turnitin använder. Safe Harbour nämns inte direkt, men ingenting förbjuder det. Olika modellklausuler kan användas för att möta specifika sekretesskrav.

 

Turnitin instämmer att studenter ska behålla upphovsrätten till sina originella arbeten. Ett vanligt missförstånd är att studenter ger upp sin äganderätt när de skickar in sina uppsatser till Turnitin. Det stämmer helt enkelt inte!

 

Studenter som skickar in uppsatser till Turnitin behåller upphovsrätten till arbetet som de har skapat. En kopia av inskickade uppsatser bevaras i Turnitins databasarkiv för att kunna jämföras med framtida inlämningar. Det är en praxis som hjälper oss skydda och stärka upphovsrättsinnehav.

En domare vid en distriktsdomstol i USA gav utslaget att arkivering av studentuppsatser för att bedöma originaliteten hos nyligen inskickade uppsatser räknas som ett rättvist användande enligt USA:s upphovsrättslag, ger ”en väsentlig allmännytta” och hjälper till att skydda uppsatserna från att utnyttjas av andra. Läs den summariska domen.

 

Den summariska domen fastställdes enhälligt av en amerikansk appellationsdomstol. Läs det publicerade domslutet.

 

Tillbaka till början


 

 

Australien, juridisk PDF

Kanada, juridisk PDF

Mexiko, juridisk PDF

Mexiko, juridisk PDF (ES)

Hur skyddar Turnitin min sekretess?

 

Turnitin är engagerade i att skydda sekretessen och säkerheten för våra användare och deras information. Vi bibehåller extremt höga sekretess- och säkerhetsnivåer genom användningen av SSL-kryptering, redudanta servrar, sofistikerade brandväggar, flertal datacenter och granskningar av sekretess och säkerhet. Med ett säkerhetssystem som aldrig utsatts för intrång och en integritetspolicy för studenter av högsta standard kan instruktörer och studenter använda Turnitin med oöverträffade förtroendenivåer.

Vem äger studentuppsatser när de har skickats in till Turnitin?

 

Studenter behåller upphovsrättsskydd av uppsatser som skickas in till Turnitin-tjänsten. Turnitins användaravtal berättigar Turnitin att använda arbeten som en del av systemet för plagiatkontroll enligt principen för rättvist användande. Turnitins användning av studentuppsatser enligt rättvist användande avgjordes i en amerikansk distriktsdomstol 2007 och fastställdes efter överklagande 2009.

 

Läs den summariska domen från 2007

Läs det publicerade domslutet från 2009

Arkiverar Turnitin studenters arbeten?

 

Turnitin arkiverar som standard studentuppsatser endast i syfte att jämföra texter. Institutioner kan välja att inte ha sina uppsatser arkiverade i tjänsten.

 

Försvaret av rättvis användning kodifierad i avsnitt 107 av upphovsrättslagen har erkänts som ”skälig (rule of reason-principen)”. I bedömningen om en användning är rättvis eller ej analyserar domstolar ofta om användningen är förmånlig för samhället som helhet (som en del i att avgöra om användningen är transformativ) och om användaren har ”rena händer”. Distriktsdomstolen och Fourth Circuit försvarade båda att arkiveringen av studentuppsatser i utbildningssammanhang är rättvis användning. Härvid fann domstolen inte att Turnitins användning av studenternas arbeten var oetiskt i några avseenden.

Hur efterföljer Turnitin sekretessförfaranden i olika länder?

 

Som ett USA-baserat företag med höga standarder gällande säkerhet och sekretess är Turnitin utformat för att efterfölja många av dataskyddskraven från andra länder, inklusive meddelat godkännande, åtkomsträttigheter för inlämnande studenter samt tekniska och organisationsmässiga åtgärder för att upprätthålla integritet och konfidentialitet för personuppgifter.

Är jag bunden till Turnitins klickfrekvensavtal? Om jag är minderårig?

 

Ja. USA:s distriktsdomstol för det östra distriktet i Virginia ansåg att klickfrekvensavtalen på Turnitins webbplats är ett verkställbart avtal även gentemot minderåriga. Godkännande från en förälder eller vårdnadshavare är ett krav för minderåriga för att kunna skapa ett konto hos Turnitin och avtalet är därför bindande.

Kan en lärare tvinga mig att skicka in min uppsats till Turnitin om jag går i privatskola? Kommunal skola?

 

Ja i båda fallen. Om du går i privatskola har du godkänt att följa skolans policyer.

 

Med respekt för kommunala skolor, så har USA:s distriktsdomstol för det östra distriktet i Virginia vidkänt i sitt avslag av fyra studenters anspråk att de blivit felaktigt tvingade att skicka in sina arbeten till Turnitin eller bli underkända, att ”Skolor har rätten att bestämma hur de övervakar och bemöter plagiat i sina skolor och kan anlita verksamheter som Turnitin för att göra så”.

Delar Turnitin information med tjänster från tredje parter?

 

Turnitin integrerar med tjänster från tredje parter som Educational Testing Service och Language Weaver där studentinformation kan delas för att kunna leverera en del av dessa tjänster. Turnitin överför information där det är nödvändigt för att utföra tjänsten, men ingen personligt identifierbar information som namn, e-postadress eller skola skickas från Turnitin till tjänster från tredje parter.

Efterföljer Turnitin FERPA (Family Educational Rights and Privacy Act)?

 

Ja. Turnitins tjänst är förenlig med och hjälper institutioner att efterfölja FERPA, inklusive:

 

Turnitin förväntar sig och föreslår att institutioner följer FERPA:s meddelandekrav rörande användning och avslöjande av kataloger och icke-kataloger av utbildningsregister så att studenter och föräldrar är medvetna om att skolan kan anlita tjänster som Turnitin

Institutioner har tillåtelse att inspektera eller granska våra tjänster för att känna sig säkra på att all information endast används i syfte att hjälpa instruktörer.

Uppgifter hålls alltid säkra och används endast i syfte att bistå instruktören i bedömningen av uppgiften.

Användare kan skicka in arbetet med en pseudonym och i format som innehåller lite, eller ingen, identifierbar metadata. Detta begränsar vår möjlighet att samla in och behandla personuppgifter.

Efterföljer Turnitin COPPA (Child Online Privacy Protection Act)?

 

Ja. FTC har uttryckligen angett att COPPA:s krav inte gäller för webbplatser som har avtal med skolor för att erbjuda program på internet som är till nytta för skolorna och deras studenter, och samlar endast in personuppgifter i detta syfte. (FTC COPPA FAQ nr. 55.) Därför kräver inte dessa tjänster ett tidigare godkännande från förälder innan insamling eller förvaring av personuppgifter. Turnitins tjänster, som inkluderar originalitetskontroll och betygsättning online, erbjuds enligt Turnitins avtal med skoldistrikt och Turnitin samlar inte in personuppgifter i något annat syfte. FTC har specificerat att i sådana fall kan verksamhetsutövare som Turnitin förutsätta att skolorna har tillåtit insamlingen av personuppgifter baserat på att skolan har erhållit föräldrars godkännande. Skolor erhåller ofta föräldrars godkännande via godtagbara användarpolicyer som de tillhandahåller för studenter och föräldrar. Dessutom tillåter COPPA, men kräver inte, att skolor fungerar som agenter på uppdrag av föräldrar för att ge godkännande för insamlingen av en students personuppgifter på nätet inom skolsammanhanget. (FTC COPPA FAQ nr. 54.)

Vem kan jag kontakta hos Turnitin om jag har sekretessproblem?

 

Vi är alltid redo att svara på frågor eller lösa problem som du kan ha. Skriv till oss på legal@turnitin.com

 

Tillbaka till början

Last modified

Tags

This page has no custom tags.

Classifications

(not set)